• Národný projekt - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany sa zapojila do národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ". Projekt významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.  

     Ciele národného projektu:

     • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v základnej škole,
     • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
     • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     Viac informácií o NP PoP II na stránke:

     https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte