• Informácie k zápisu do MŠ

     • Termín zápisu detí do MŠ (podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie) sa uskutoční:
     • dňa 28. 05. 2020 v čase od 9:00 h. do 16:00 h.
     •  
     • Termín prevzatia rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
          •  

                                               dňa 10. 06. 2020 v čase od 9:00 h. do 16:00 h.

      

               Miesto odovzdávania žiadostí a prevzatia rozhodnutí o prijatí na predprimárne vzdelávanie:

                                                    Materská škola, kpt. Nálepku 611/8, Nedožery-Brezany

      

     Žiadosť nájdete na stránke školy:

     https://zsnb.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=1

      

     Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, rukavice, pero, 2 m odstupy).

      

     Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

      

     Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

      

      

     Kontakt: Mgr. Eva Kováčiková - ms.nedozerybrezany@gmail.com

      

     Poznámka: Pozor na správne vypisovanie údajov dieťaťa (meno, priezvisko, rodné číslo – podľa rodného listu dieťaťa, miesto narodenia).

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín