• Olympiáda v anglickom jazyku

    • 23. 1. 2021
    • Dňa 13. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, tentoraz online formou. Našu školu reprezentovali žiaci Sofia Marasová (7.A) v kategórii 1A a Jozef Mokrý (9.A) v kategórii 1B. Obaja sa vo svojej kategórii umiestnili na 6. mieste. J. Mokrý je úspešným riešiteľom. Obom ďakujeme za reprezentáciu školy v tomto zložitom období i za čas, ktorý venovali príprave na súťaž. K výsledkom im gratulujeme.

    • Rodinka snehuliakov v ŠKD

    • 23. 1. 2021
    • Postavím si snehuliaka na najbližšom brehu.

     Postavím si snehuliaka z bielučkého snehu. 

     Jedna guľa, druhá guľa,

     tretiu na vrch dám,

     a už stojí snehuliačik, 

     a už tam.

     A keď deti uvidia ho, povedia si tak

     pozrite sa, aký krásny je to snehuliak.

     Pani Zima k nám dorazila s niekoľko týždňovým oneskorením, pobudla niekoľko dní a znovu odišla. Deti z ŠKD si ju stihli do sýtosti vychutnať. Sneh využili na stavanie snehuliaka, bobovanie a sánkovanie. Svojho snehuliaka si "postavili" aj na papier.

    • OTVORENIE ŠKD a MATERSKEJ ŠKOLY

    • 15. 1. 2021
    • Vážení rodičia,

     v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 8. januára 2021, č. 2021/9418:2-A1810 a aktuálnych protiepidemiologických opatrení a usmernení vrátane súhlasu zriaďovateľa budú od 18.01.2021 v čase od 6,30 – 15,30 hod. otvorené naše MŠ a ŠKD pre deti zdravotníkov, deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu (home office).

     Bližšie informácie a usmernenia budú rodičom zaradených detí do ŠKD doručené na edupage, v prípade MŠ na nahlásenú mailovú adresu.

     Pri nástupe dieťaťa do MŠ a ŠKD má rodič povinnosť odovzdať potvrdenie od zamestnávateľa za obidvoch rodičov a vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     Kontakty:

     ŠKD – 0902 623 408

     MŠ – 046/5485159

    • PODMIENKY OTVORENIA ŠKD a MATERSKEJ ŠKOLY OD 18.01.2021

    • 12. 1. 2021
    • Vážení rodičia,

     z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie prešli od 11.01.2021 všetky ročníky ZŠ na dištančné vzdelávanie. V súlade s Covid semaforom a na podporu eliminácie daného stavu bola dočasne uzavretá aj materská škola.

     V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 8. januára 2021, č. 2021/9418:2-A1810, je možné otvoriť materskú školu (ďalej iba MŠ) a tiež poskytnúť činnosť ŠKD pre deti zdravotníkov, deti rodičov z kritickej infraštruktúry (voda, potraviny, zdravie, energetika, informačné a komunikačné technológie, doprava, verejný poriadok a vnútorná bezpečnosť, priemysel a finančný sektor) a deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu (home office).

      

     So súhlasom zriaďovateľa plánuje vedenie našej školy od 18.01.2021 otvoriť MŠ aj celodenný pobyt a činnosť v ŠKD.

     Zaradenie dieťaťa do MŠ a ŠKD je však podmienené Potvrdením zamestnávateľa zákonného zástupcu o nevyhnutnosti pôsobenia na pracovisku v období opatrení súvisiacich s COVID – 19 (príloha 1) a Vyhlásením o bezinfekčnosti (príloha 2). 

      

     • DO ŠKD SA MÔŽU PRIHLÁSIŤ AJ DETI/ŽIACI 1.- 4.roč. ZŠ, KTORÉ BEŽNE DO ŠKD NECHODIA.
     • PLATBA za ŠKD - v zmysle VZN 2/2019
     • V RÁMCI POBYTU V ŠKD SA BUDE V DOPOLUDŇAJŠOM ČASE DIEŤA DIŠTANČNE VZDELÁVAŤ.

      

     PRIHLÁŠKU do ŠKD je možné vyplniť a poslať cez Edupage ZŠ  najneskôr však do 14.01. 2021 do 13,00 hod.

      

     PRIHLÁŠKU do MŠ (príloha 3) vyplnenú a podpísanú zoskenujte a pošlite na e-mailovú adresu ms.nedozerybrezany@gmail.com, prípadne na kontakt pani učiteľky Vášho dieťaťa; v nevyhnutnom prípade ju doručte osobne do budovy MŠ dňa 14.01.2021 v čase od 7,30 – 13,00 hod.

      

     V tomto mimoriadnom režime nebude možné z organizačných a personálnych dôvodov prihlasovať a zaraďovať deti do MŠ a ŠKD po uvedenom termíne (14.01.2021).

     Otvorenie MŠ a ŠKD od 18.01.2021 bude závislé od počtu prihlásených detí v súlade s uvedenými podmienkami. Tento údaj ovplyvní aj podobu stravovania (teplé jedlo, alebo suchá strava).

     Konečné rozhodnutie a podmienky, za ktorých bude možné MŠ a ŠKD otvoriť, zverejní škola dňa 15.01.2021.

     Vzhľadom na stále sa meniacu situáciu a prijímané opatrenia zo strany vlády a ministerstva školstva odporúčame celej školskej komunite pravidelne sledovať webové sídlo našej ZŠ a tiež novú webovú stránku MŠ.

      

     Prílohy:

     1. Potvrdenie zamestnávateľa
     2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti
     3. Prihláška do MŠ (do ŠKD na Edupage)
    • OZNAM

    • 5. 1. 2021
    • Vážení rodičia,

     na základe zverejnených informácií o podmienkach a termínoch vo veci návratu detí a žiakov do škôl Vám oznamujeme, že od 11.01.2021 až do odvolania bude výučba vo všetkých ročníkoch ZŠ prebiehať v dištančnej podobe.

     V čase od 11.01.do 18.01.2021 bude mimo prevádzky nielen ZŠ, ale aj jej súčasti - materská škola, ŠKD a školská jedáleň.

     K tomuto rozhodnutiu pristúpilo vedenie školy v spolupráci so zriaďovateľom po dôkladnom zvážení, ktoré  výrazne ovplyvňuje aktuálne veľmi nepriaznivá epidemiologická situácia v rámci celého Slovenska, ale aj okresu (viď Covid Automat a zdroj informácií na webovej stránke https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/).

     V záujme ochrany bezpečnosti a zdravia detí, žiakov, zamestnancov školy, ale aj Vás, rodičov, spoliehame na Vaše porozumenie, podporu, trpezlivosť a súčinnosť v danej veci. Zároveň Vám dávame do pozornosti, že v čase od 11.01. do 18.01.2021 bude preplácaná pandemická OČR, ktorú môžete z vyššie uvedených dôvodov využiť.

     Rozvrhy vyučovania pre všetky triedy zverejníme najneskôr do piatku 8. januára 2021. Rodičov žiakov, ktorí si vyžadujú individuálny prístup a pomoc s učivom v rámci domácej prípravy, budú kontaktovať konkrétni učitelia za účelom dohody podmienok poskytnutia tejto odborno-metodickej pomoci.

     Na záver tohto oznamu je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sa môžu v závislosti od vývoja situácie meniť. Preto venujte pravidelnú pozornosť pošte cez Edupage a oznamom na webovom sídle školy.

     Ďakujeme.

     PaedDr. Václava Juríková

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 23. 1. 2021
  • Odhlasovanie z obeda

   Školská jedáleň - 0911 382 023

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje