• Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne

      • V školskom roku 2019/2020 prebehla rekonštrukcia špeciálnej učebne vďaka zriaďovateľovi Obci Nedožery-Brezany. Vynovený priestor slúži primárne na kvalitnú výučbu predmetov Chémia, Fyzika a Biológia ale zároveň aj ako kmeňová učebňa VIII. A triedy. S pomocou zriaďovateľa sa škola zapojila do projektu, ktorého predmetom bolo zlepšenie vybavenia fyzikálnej učebne v Základnej škole Vavrinca Benedikta v Obci Nedožery-Brezany prostredníctvom obstarania moderného materiálno-technického vybavenia učebne v zmysle odporúčanej typizovanej zostavy riadiacim orgánom. Pomocou projektu sa vytvorila moderná a interaktívna učebňa fyziky s celkovou kapacitou 28 žiakov. Cieľom projektu bolo zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy pomocou vytvorenia modernej fyzikálnej učebne v základnej škole v Obci Nedožery-Brezany.