• Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2019/2020

    • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VAVRINCA BENEDIKTA NEDOŽERY – BREZANY

     www.zsnb.edupage.org

      

     upozorňuje rodičov, že

     ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

     PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 SA USKUTOČNÍ DŇA:

      

     6. APRÍLA / SOBOTA / 2019

      

     V ČASE:       8,30 hod. – 12,00 hod.

     V PRIESTOROCH: ZŠ NEDOŽERY – BREZANY

      

     Základná škola ponúka: 

     • atraktívny školský vzdelávací program zameraný na nové predmety
     • účasť v mnohých súťažiach a olympiádach (v rámci Prievidzského okresu a Trenčianskeho kraja je škola hodnotená ako jedna z najúspešnejších základných škôl)
     • využívanie informačno-komunikačných technológií (kvalitne vybudovaná počítačová učebňa, v triedach je k dispozícii  7  interaktívnych tabuľ)
     • efektívne využívanie voľného času prostredníctvom pestrej ponuky záujmových útvarov a mimoškolskej činnosti (športové, relaxačné a vzdelávacie krúžky)
     • v prípade dostatočného záujmu / min. 10 detí / možnosť využitia školského klubu detí ráno už od 6,45 hod, poobede do 16,00 hod.
     • všetky triedy v základnej škole sú  vybavené výškovo nastaviteľným nábytkom - viac sa dozviete na  www.zsnb.edupage.org

         ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA JE POVINNÝ PRIHLÁSIŤ NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY DIEŤA, KTORÉ DO 31.8. 2019 DOVŔŠI  6. ROK VEKU A DETI, KTORÉ MALI  ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY. 

          ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRI ZÁPISE VYŽADUJE MENO, PRIEZVISKO, DÁTUM NARODENIA, RODNÉ ČÍSLO, MIESTO NARODENIA, NÁRODNOSŤ, ŠTÁTNE OBČIANSTVO A TRVALÉ BYDLISKO DIEŤAŤA AKO AJ MENO, PRIEZVISKO A TRVALÉ BYDLISKO RODIČOV ČI INÝCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV. Z TOHTO DOVODU SI ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA K ZÁPISU PRINESIE OBČIANSKY PREUKAZ, RODNÝ LIST DIEŤAŤA, VYPLNENÝ DOTAZNÍK, ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA  NA  PLNENIE  POVINNEJ  ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY A 20 € NA ZAKÚPENIE SADY ŠKOLSKÝCH POTRIEB, KTORÉ JE DOBROVOĽNÉ. RODIČIA DETÍ, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MATERSKÚ ŠKOLU, SI DOTAZNÍK MOŽU VYZDVIHNÚŤ NA RIADITEĽSTVE ZÁKLADNEJ ŠKOLY, PRÍPADNE STIAHNUŤ Z WEBOVÉHO SÍDLA ŠKOLY. PRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA PRI ZÁPISE JE NEVYHNUTNÁ.

          ŽIAK PLNÍ POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU V ZÁKLADNEJ ŠKOLE  V  ŠKOLSKOM  OBVODE, V KTOROM  MÁ TRVALÝ POBYT, AK  ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA  PRE  SVOJE DIEŤA NEVYBERIE  INÚ ZÁKLADNÚ ŠKOLU.

      

     Riaditeľ školy

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín