• Základná škola s MŠ V. Benedikta, Družby 339/2, 972 12 Nedožery – Brezany

     

     

    Školský klub detí – pokyny pre školský rok 2023/2024

     

    Prevádzka ŠKD:

    ráno:        6.30 – 7.45 hod. – Mgr. L. Ziburová (0902 623 408)

    poobede: 11.30 – 16.00 hod. –Bc. M. Košovská (0911 382 020)  - 2.A + 4.A

                     11.30 – 16.00 hod. – Mgr. L. Ziburová (0902 623 408) – 1.A + 1.B + 3.A

                     11.30– 16.00 hod. – Mgr. S. Čavojská (0903548824) – 2.B + 3.A

     

    Dieťa sa prihlasuje do školského klubu detí na základe žiadosti o zaradenie dieťaťa do ŠKD.  Zmeny odchodu z ŠKD mimo určeného času je potrebné oznámiť vychovávateľke písomne (do slovníčka, edupage, sms).

    V čase od 14.00 hod. do 14.30 hod. dieťa z ŠKD nie je možné vyzdvihnúť.

     

    Poplatky v ŠKD:

    Poplatok sa uhrádza v zmysle VZN obce Nedožery-Brezany č. 2/2023 mesačne do 10. dňa v mesiaci, resp. v mesiaci september na mesiace september až december jednorazovo. V septembri je možné uhradiť poplatok maximálne do konca kalendárneho roka 2023, t. j. za september – december 2023. Poplatky za január až jún 2024  je možné platiť až v roku 2024. Poplatok sa platí bankovým prevodom na účet číslo 9014474005/5600 v Prima banke Prievidza – IBAN SK55 5600 0000 0090 1447 4005 BIC kód banky KOMASK2X, VS: číslo mesiaca (napr. september 2023 – VS 92023, september – december 2023 VS 9122023), špecifický symbol : 223002. Pri platbe uveďte meno dieťaťa. Platbu za súrodencov možno vykonať jednou sumou.

     

    Výška mesačných poplatkov za ŠKD podľa VZN

    pobyt ráno....................................3€/mesiac

    pobyt do 13.00 h.........................4€/mesiac

    pobyt do 16.00 hod.:................... 7€/mesiac

    pobyt ráno + do 13.00 ho..............7€/mesiac

    pobyt ráno + do 16.00 ho..............10€/mesiac

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764