• Základná škola s MŠ V. Benedikta, Družby 339/2, 972 12 Nedožery – Brezany

     

     

    Školský klub detí – pokyny pre školský rok 2021/2022

     

    Prevádzka ŠKD:

    ráno:        6.30 – 7.45 hod. – Mgr. L. Ziburová (0902 623 408)

    poobede: 11.30 – 15.30 hod. –Bc. Z. Kovácsová (0911 382 020)  - 1.A + 4.B

                     11.30 – 16.00 hod. – Mgr. L. Ziburová (0902 623 408) – 2.A

                     12.35 – 16.00 hod. – Mgr. S. Čavojská (0902 778 045) – 3.A, B+4.A

     

    Dieťa sa prihlasuje do školského klubu detí na základe žiadosti o zaradenie dieťaťa do ŠKD. Osobný spis dieťaťa je potrebné vyplniť na obidvoch stranách. Zmeny odchodu z ŠKD mimo určeného času je potrebné oznámiť vychovávateľke písomne (do slovníčka), alebo na základe SMS (  na základe sms budú púšťané iba deti, ktorých rodičia podpíšu informovaný súhlas o púšťaní detí na základe sms).

    V čase od 14.00 hod. do 14.45 hod. sa dieťa z ŠKD nedá na základe sms vyzdvihnúť.

     

    Poplatky v ŠKD:

    Poplatok sa uhrádza v zmysle VZN obce Nedožery-Brezany č. 1/2021 mesačne do 10. dňa v mesiaci, resp. v mesiaci september na mesiace september až december jednorazovo. V septembri je možné uhradiť poplatok maximálne do konca kalendárneho roka 2021, t. j. za september – december 2021. Poplatky za január až jún 2022  je možné platiť až v roku 2022. Poplatok sa platí bankovým prevodom na účet číslo 9014474005/5600 v Prima banke Prievidza – IBAN SK55 5600 0000 0090 1447 4005 BIC kód banky KOMASK2X, VS: číslo mesiaca (napr. september 2021 – VS 92021, september – december 2021 VS 9122021), špecifický symbol : 223002. Pri platbe uveďte meno dieťaťa. Platbu za súrodencov možno vykonať jednou sumou.

     

    Výška mesačných poplatkov za ŠKD podľa VZN 1/2021:

    pobyt ráno: .......................2€/mesiac

    pobyt do 13.00 hod.:..........3€/mesiac

    pobyt do 16.00 hod.:...........5€/mesiac

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk