• Brány materskej školy boli prvýkrát otvorené s školskom roku 1974/1975. Od 1. 9. 2005 tvorí spoločný právny subjekt so základnou školou. 

    Materská škola je jednopodlažná budova. V roku 2007 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia priestorov materskej školy. Školský dvor je účelovo rozdelený na dopravné ihrisko, futbalové ihrisko, časť s hojdačkami, preliezačkami a šmýkačkou. Bezpečnosť detí je zabezpečená uložením dopadových gumených podložiek. 

    Brány materskej školy boli prvýkrát otvorené s školskom roku 1974/1975. Od 1. 9. 2005 tvorí spoločný právny subjekt so základnou školou. 

    Materská škola je trojtriedna a zabezpečuje predškolskú výchovu, ktorou nadväzuje na výchovu detí v rodine. Poskytuje celodennú aj poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov.  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. S účinnosťou od 1. septembra 2021 pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. Teda: Pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie v MŠ povinné. 

    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

    Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu „Dieťa sa hrá a spoznáva svet“.

    V priestoroch MŠ sa nachádzajú 3 triedy, 3 šatne, 2 umyvárne, sociálne zariadenie, jedáleň, výdajňa stravy, skladové priestory, šatňa pre zamestnancov, sociálne zariadenie pre zamestnancov, zborovňa a kancelária zástupkyne riaditeľa pre MŠ. Výdajňa stravy je vybavená moderným účelovým zariadením.

    Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality, každá trieda je podnetná a jedinečná. Priestory materskej školy sú pre pobyt deti dostatočne priestranné a svetlé. Poskytujú dostatok miesta na vykonávanie rôznych aktivít počas celého dňa. Materiálno-technické vybavenie na výchovno-vzdelávaciu činnosť je primerané, postupne inovované. V rámci finančných možnosti je potrebné ho neustále modernizovať. K vybaveniu každej triedy materskej školy patria interaktívne tabule, CD prehrávače, hračky, ktoré podľa podmienok aké materská škola má, dopĺňame s prihliadnutím na vekuprimeranosť a kvalitu. Všetky triedy sú priestranné, svetlé, čisté a esteticky upravené učiteľkami tak, aby poskytovali deťom harmonické a podnetné podmienky na hravú činnosť a vzdelávanie. Priebežne podľa finančných možností dopĺňame učiteľskú knižnicu a detskú knižnicu. Veľkou devízou materskej školy je priestranný školský dvor, ktorý svojim vybavením poskytuje dostatok možnosti na aktívny pobyt detí vonku. Areál tvorí pieskovisko, spevnené plochy, trávnatá a asfaltová plocha, altánok a terasa, preliezačky, hojdačky, šmýkľavka. Pre letnú športovú činnosť využívame kolobežky, bicykle, odrážadlá, v zimných mesiacoch sánky, klzáky.

    Viac informácií o materskej škole nájdete na stránke:

    https://msnedozerybrezany.edupage.org/.

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764