• Brány materskej školy boli prvýkrát otvorené s školskom roku 1974/1975. Od 1. 9. 2005 tvorí spoločný právny subjekt so základnou školou. Materská škola je jednopodlažná budova. V roku 2007 sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia priestorov materskej školy. Školský dvor je obklopený bohatou zeleňou a účelovo rozdelený na dopravné ihrisko, futbalové ihrisko, časť s hojdačkami, preliezačkami a šmýkačkou. Bezpečnosť detí je zabezpečená uložením dopadových gumených podložiek. Materská škola je trojtriedna a zabezpečuje predškolskú výchovu, ktorou nadväzuje na výchovu detí v rodine. Poskytuje celodennú aj poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov.  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu „Dieťa sa hrá a spoznáva svet“.

        Viac informácií nájdete o materskej škole nájdete na stránke: https://msnedozerybrezany.edupage.org/.