• Dopravná výchova

     • V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov a budúcich vodičov motorových vozidiel.

      Žiaci 1. stupňa a materskej školy sa 6. a 7. 9. 2021 zúčastnili vyučovania dopravnej výchovy na školskom ihrisku. Svoje zručnosti predvádzali na bicykloch a kolobežkách a aj ako účastníci cestnej premávky.

     • Vyčistenie školského areálu

     • Ďakujeme usilovným piatakom za skrášlenie kvetináča pred telocvičňou a šikovným siedmakom za čistenie školského areálu po stavebných prácach.

     • Technika

     • Práca v školskej dielni je pre žiakov nielen o získavaní zručností a nových skúseností s materiálmi, ale tiež zábavou. Nech im záujem a húževnatosť vydrží aj v priebehu školského roka!

     • OZNAM: Ag samotesty

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.

      Od pondelka 13.9.2021 v čase od 7:00 do 15:00 prebieha výdaj Ag samodiagnostických testov pre všetkých, ktorí si tieto testy aj objednali. Je potrebné prísť osobne. Samotesty budú odovzdávané na základe podpisu objednávateľa/zákonného zástupcu.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Plavecký výcvik

     • Mesiac september je pre našich tretiakov a štvrtákov výnimočný. Pýtate sa prečo? Žiaci vedia, že školské lavice a učebnice vystrieda voda v bazéne, plávacie dosky a kopec nových zážitkov.

      Prvý kontakt s vodou bol u niektorých žiakov nesmelý. Postupne sa strach z vody strácal, menili sa ich pocity a žiaci zistili, že voda je fajn a plavecký výcvik absolvujú s nadšením a s radosťou. Žiaci svedomite plnia všetky úlohy pod vedením skúsených inštruktorov.

      Týždeň prešiel ako voda a všetci žiaci úspešne ukončili plavecký výcvik. Veľké poďakovanie patrí všetkým inštruktorom a aj našim pani učiteľkám.

     • Školský psychológ

     • Škola by mala byť pre žiakov a učiteľov priateľským prostredím, v ktorom trávime veľkú časť dňa. 

      Je dôležité, aby sme ho trávili s plným využitím svojich schopností, vyrovnávali sa so záťažou, ktorú školské  povinnosti prinášajú, ale aj konštruktívne a efektívne vychádzali so svojimi spolužiakmi, pedagógmi, či kolegami.

      Školský psychológ poskytuje poradenstvo žiakom, učiteľom a zákonným zástupcom, pomáha s prekonávaním  ťažkostí v učení i správaní, ale môže pomôcť aj pri prekonávaní osobných ťažkostí vo vzťahoch priamo nesúvisiacich so školou.

      Na našej škole pôsobí  školská psychologička

      Mgr. Kamila Bičanová

      Vypočuje, poradí, naviguje, pracuje diskrétne...

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Dňa 2.9.2021 sa opäť otvorili brány našej školy. Úvodné slová patrili p. riaditeľovi Duhajovi, ktorý srdečne privítal všetkých žiakov, zvlášť prvákov  a poprial im veľa šťastia a osobných úspechov.  Po krátkom príhovore predstavil nových  učiteľov  školy.

      Školský rok je otvorený a nás čaká desať mesiacov usilovnej práce, ktorú spoločnými silami hravo zvládneme. Tak nech sa nám všetkým darí!

     • Niekoľko rád a usmernení na úvod

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v súvislosti s novým školským rokom, jeho otvorením ako i ďalším priebehom, je potrebné dodržať niekoľko zásad vo vzťahu ku prijatým opatreniam voči COVID 19:

       

      • Test nie je podmienkou pre nástup dieťaťa do školy na začiatku školského roka
      • Vami objednané samotestovacie sady vám budú odovzdávané na základe podpisu po ich doručení ku nám
      • Vstup do objektov školy pre návštevy možný len so súhlasom riaditeľa o po predložení   (vypísaní) „Vyhlásenia o bezpríznakovosti“
      •  Ak spĺňate výnimku z karantény: Dajte nám o tom prosím vedieť  („Oznámenie o výnimke z karantény“ v prílohe tohto oznamu.)
      • Výnimky z karantény:
      •  osoba je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, alebo
      • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s jednodávkovou, alebo
      • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
      • prekonala ochorenie COVID19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia
      • Naďalej platí povinnosť mať vhodne prekryté nos a ústa ( rúško, šál, šatka, respirátor )  počas vyučovania a pobytu v  škole. Výnimky: deti v MŠ, deti do 6. rokov, zdravotné výnimky
      • Použitie ochranného štítu nie je povolené, nenahrádza prekrytie
      • Pozitívny žiak zostáva doma, kontaktujte lekára, oznámte to škole
      • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Viac už len lekár
      • Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny, žiaci z triedy idú do 14 dňovej karantény
      • Ak je v triede 100% žiakov s výnimkou z karantény, trieda sa zostáva učiť prezenčne
      • Osoby v úzkom kontakte s pozitívnym ( aj 2 dni pred pozitívnym testom ) idú na 14 dní do karantény
      • Úzky kontakt je:
      • priamy fyzický kontakt
      • menej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút
      • v uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút
      • cestovanie spoločne dlhšie ako 15 minút
      • pozitívna osoba kašľala v našej blízkosti a nemala prekryté ústa a nos

       

      Veríme, že sa budeme môcť naďalej vzdelávať prezenčne, a k tomu nech nám poslúžia aj uvedené pravidlá a ich dodržiavanie. ĎAKUJEME.

     • OZNAM

     • Predaj straveniek pre žiakov a dôchodcov sa uskutoční od 30.8. do 31.8.2021 v čase od 8:00 do 14:30 u vedúcej ŠJ.

     • Letné práce – bolo a bude

     • Ani v čase dovoleniek a školských prázdnin naša škola a škôlka nespí. Snažíme sa, aby sme boli s novým školským rokom opäť o niečo krajší, modernejší a atraktívnejší.

     • Dôležité!!!

     • Vážení rodičia!

      Uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na časté legislatívne zmeny a termíny, ktoré musí základná škola ako právny subjekt dodržiavať, Vás prosíme o porozumenie a súčinnosť.

      Oznamujeme rodičom, že v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2021, sa ukončuje plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole. Bližšie informácie si môžete prečítať v prílohách:

      INFO_pre_ziadatelov.doc

      cestne_vyhlasenie(1).doc

      Dokumenty je možné predložiť e-mailom zsnb@centrum.sk alebo je možné ich priniesť do základnej školy od 26.7. 2021  najneskôr do 04.08. 2021 v čase od 08:00 do 14:00, aby sa mohli počty detí zosumarizovať do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu.

     • Tešíme sa na vás 2. septembra 2021

     • Všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom prajeme príjmne strávené letné dni plné oddychu. :)

      Prosíme rodičov, ktorí prihlásili svoje deti do letnej školy, aby pravidelne kontrolovali správy v EduPage, nakoľko im budú priebežne zasielané konkrétne informácie.

     • Prejav sa pohybom

     • V závere školského roka našu školu navštívil tanečník Miroslav Žilka, tanečník skupiny Old School Brothers, so svojím projektom Prejav sa pohybom. Svojím vystúpením žiakom predstavil rôzne techniky tanca - electric boogie. Spoločne so žiakmi sa naučili krátku choreografiu, ktorú spoločne zatancovali. Nemohol chýbať ani tanečný súboj, do ktorého sa zapojili Peťka Gregušová (3.B), Monika Šujanová (4.B), Viktorko Revický (3.B) a Christian Haussner (1.B). Víťazke Peťke zo srdca gratulujeme.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk