• Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 22.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo postupovej jazykovej súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Žiaci, pre ktorých je angličtina nielen povinným vyučovacím predmetom, ale majú k nej bližší vzťah, súťažili v dvoch kategóriách: 1A (5., 6., 7.r.) a 1B (8., 9.r.). Tento rok sa súťaže zúčastnilo 12 žiakov. Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné :

      Kategória 1A :   

      1. miesto – Ondrej Genzor zo 6.A   

      2. miesto – Adela Buráková z 5.A

      3. miesto – Nikola Ješíková zo 7.A   

       

      Kategória 1B : 

      1. miesto – Kristína Čičmancová z 9.B   

      2. miesto – Leila Reginová z 9.B   

      3. miesto – Nela Liptáková z 9.B   

      Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a záujem, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Aktuálne a doplnené usmernenia

     • Na základe vyhlásenia núdzového stavu došlo ku aktualizácii a doplneniu niektorých údajov v školskom semafore.
       

      • Použitie domácich samotestov je rodič povinný hlásiť škole prostredníctvom Edupage.
      • V prípade pozitívneho domáceho samotestovania rodič bezodkladne oznámi pozitívny výsledok škole, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.
      • Žiak zostáva doma nemôže ísť do školy.
      • Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnymsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem ch, ktorí majú nimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk
      • Krúžková činnosť sa nerealizuje.
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný, alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.
      • Pri každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového.

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,

      s platnosťou od 26.11.2021( piatok ) z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na škole, nedokážeme personálne pokryť a zabezpečiť prezenčnú formu vyučovania na 2. stupni ( v ročníkoch 5. až 9. ) Z tohto dôvodu prechádza celý druhý stupeň na dištančnú formu vzdelávania. Rozvrhy pre nasledujúce dni Vám, ako i Vašim deťom, budú v priebehu dnešného dňa sprístupnené prostredníctvom Edupage. Prosím, nezabudnite sledovať tento komunikačný kanál ako i naše webové sídlo.  Akonáhle bude v našich silách, a dôjde k zlepšeniu, opäť prechádzame na prezenčnú formu vzdelávania v škole. Budete o tom včas informovaní.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,
      s platnosťou od 25.11.2021 platí Vyhláška č. 262 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
      Všetkým osobám sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov. Povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov veku.

      Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade žiakov v škole alebo v školskom zariadení.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Každoročne sa naši žiaci zapájajú do olympiády, ktorá preverí ich znalosti z rodného jazyka. Aj tento školský rok sa olympiáda uskutočnila v online prostredí.

      15.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo. Potešil nás mimoriadny záujem žiačok 8. a 9. ročníka zúčastniť sa  a porovnať svoje vedomosti z rodného jazyka. Z 11 súťažiacich  sa stali  úspešnými riešiteľkami školského kola a prvé pozície obsadili žiačky:

      1. miesto: Kristína Svetláková 9.B

      2. miesto: Leila Reginová 9.B

      3. miesto: Hana Gromová 9.A

      Okresné kolo sa uskutočnilo 12.11.2021 a našu školu reprezentovala Kristína Svetláková z 9. B. Naša žiačka sa stala úspešnou riešiteľkou a v konkurencii 15 súťažiacich z celého okresu obsadila pekné 6. miesto. Gratulujeme!

       

     • Pozastavená činnosť ŠKD

     • Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na našej škole a nariadených karanténnych opatrení, je s platnosťou od 22.11.2021. (pondelok) dočasne pozastavená činnosť v oddelení našej rannej ŠKD ako i ŠKD pre 3. a 4. ročník. 

     • Mlsné jazýčky

     • alebo ako nám ide varenie

      V tomto školskom roku sme otvorili krúžok Mlsné jazýčky. Deti sa na krúžok vždy tešia a ako im to ide si môžete pozrieť na fotografiách.

     • McDonald´s cup

     • V stredu 27.10. 2021 sa odohralo obvodné kolo už 23. ročníka futbalového turnaja McDonald´s cup detí 1. - 4. ročníka ZŠ. Na domácej pôde sme privítali mladé futbalové nádeje zo škôl: Nitrianske Pravno, Valaská Belá a Bojnice. Chlapci a dievčatá z našej školy obsadili krásne 2. miesto, keď boli porazení iba v poslednom zápase Bojnicami. Našu školu reprezentovali: A. Rumpel, V. Revický, T. Brida, M. Regina, N. Hausner, M. Genzor, M. Dvorská, M. Duhaj, B. Rumpelová, Ch. Hausner.

     • Vermikompostovanie

     • Žiaci 3. ročníka sa v rámci vyučovania venovali  kompostovaniu kuchynského bio odpadu. Vyrobili jednoduché kompostovisko, v ktorom rozklad kuchynského odpadu mali na starosti dážďovky. Taktiež každá trieda 3. ročníka vypracovala projekt o vermikompostovaní - kompostovaní pomocou dážďoviek. Žiakov výroba vermikompostoviska a tvorba projektu veľmi zaujala.

     • Šarkaniáda v ŠKD

     • K jesennému obdobiu už tradične patrí púšťanie šarkanov. V školskom klube sme na to nezabudli ani tento rok. Atmosféru spríjemnilo krásne jesenné počasie a priaznivý vietor. Nad našimi hlavami sa vznášali šarkany rôznych farieb a veľkostí.

     • Hovorme o jedle

     • V týždni od 11. – 15.10. 2021 sa naša škola zapojila do projektu Hovorme o jedle pod
      záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva školstva, vedy
      a výskumu. Aktivity, ktoré na škole prebehli boli venované problematike potravín a výživy.

      Prvý deň

      Vyhlásená denná téma: Príliš dobré na vyhodenie – stop plytvaniu potravinami
      Žiaci navštívili miestne družstvo, aby videli, odkiaľ pochádza obilie na chutný chlieb, vyskúšali si
      recept na chutné pečivo na ktorom si aj pochutili a naučili sa, že potraviny sú vzácne, je za ich výrobou veľa ľudskej práce a preto ich nesmieme vyhadzovať.

      Druhý deň

      Vyhlásená denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

      Druhý deň žiaci navštívili miestny sad, aby sa dozvedeli ako sa treba starať o stromy, aby dávali dobrú úrodu. Zistili, že ovocie z našich sadov a zelenina z našich záhrad chutí najlepšie, má najviac vitamínov a chráni nás pred chorobami. Výstava zeleniny a ovocia ukázala rôznorodosť plodov a tiež žiaci prejavili svoju fantáziu a ich kreatívne výtvory z ovocia a zeleniny všetkých zaujali.

      Tretí deň
      Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

      Tento deň sa boli pozrieť žiaci na farme v Poluvsí, kde sa oboznámili s chovom dobytka a dozvedeli sa o farmárskych produktoch. Zistili, že mliečne produkty vyrobené na farme sú kvalitné, je zdravé ich konzumovať a kúpou týchto produktov podporia miestnych hospodárov. Ďalší žiaci zisťovali, odkiaľ sa dovážajú mliečne výrobky do našich obchodov, ktorí výrobcovia patria medzi najobľúbenejších a ako sa šetrí životné prostredie, keď sa dá prednosť slovenským výrobkom. Prinesené obaly žiaci pretvorili na rôzne postavičky, svietniky, domy, podniky a použili ich na tvorbu projektov.

      Štvrtý deň
      Vyhlásená denná téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny

      Štvrtý deň sa boli žiaci pozrieť vo výrobni mäsa a mäsových výrobkov v Nedožeroch, kde zistili, ako sa spracováva mäso. Prečo je potrebné jesť aj mäso a mäsové výrobky. Žiaci si naštudovali, z ktorých častí zvieraťa pochádzajú tie najchutnejšie výrobky, čo vyznačili na svojom projekte.

      Piaty deň
      Vyhlásená denná téma: Jedz, hýb sa a dodržiavaj pitný režim

      Posledný deň sa žiaci dozvedeli o zdravom životnom štýle, ktoré potraviny sú zdravé a je potrebné ich konzumovať vo väčšom množstve a čomu by sa mali vyhýbať, lebo to nášmu zdraviu škodí. Naučili sa niečo o potravinovej pyramíde a rozhýbali sa rôznymi športovými aktivitami. Samozrejme dávali si pozor na pitný režim. Zistili, že najlepšia je čistá voda.

       

       

       

     • Október - mesiac úcty k starším

     • Mesiac október je každoročne venovaný starším ľuďom. Žiaci v školskom klube a na výtvarnej výchove si to pripomenuli detskou tvorbou, ktorú pre potešenie seniorov vystavili pred bránou školy.

     • Projekt - Záložka do knihy spája školy

     • Naša škola sa zapojila do 12. ročníka projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní, ktorý je určený slovenským a českým základným školám a osemročným gymnáziám. Prostredníctvom projektu spolupracujeme s partnerskou školou - Základná škola Gemerská Poloma. Do projektu sa zapojili vyučujúci slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy a 154 detí. Žiaci budú počas hodín literatúry a výtvarnej výchovy vyrábať, kresliť a strihať záložky do knihy. Každá záložka bude jedinečná a originálna. Počas mesiaca október záložky vložíme do krabice a pošleme našej partnerskej škole, ktorá nám pošle záložky v rovnakom počte. Tešíme sa na spoluprácu a originalitu nápadov.

     • Brigáda v školskom sade

     • V sobotu 16. októbra zorganizovali členovia ZO SZZ - Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Nedožeroch-Brezanoch brigádu  v školskom sade. Za odvedenú prácu im patrí veľká vďaka.

     • Technická olympiáda

     • Ďakujeme všetkým žiakom na 2.stupni, ktorí sa zúčastnili online školského kola technickej olympiády. Výsledky zo dňa 9.10.2021: úspešní riešitelia, ktorí postupujú do okresného kola sú:

      kategória A - Adrián Kamenský z IX.B (26,4bodov) a Miroslav Uhrín z VIII.A (24,5bodov),

      kategória B - Tomáš Mokrý zo VII.A (24,2bodov).

      Gratulujeme a nech sa vám darí aj naďalej.

     • Deň bielej palice

     • 15.10. je Deň bielej palice. So žiakmi a žiačkami 6., 7. a 8. ročníka sme si tento deň pripomenuli prezentáciou o ľuďoch so zrakovým postihnutím. Žiaci robili aktivity zamerané na akceptáciu a empatiu. Deti písali Braillovým písmom, spoznávali hmatom predmety a prepisovali texty len z odposluchu. Vysvetlili sme si dôležitosť bielych palíc, vodiacich psov a osobných pomocníkov.

     • PRAKTICKÁ ANGLIČTINA V 9. ROČNÍKU

     • Zaujímavým spestrením hodiny anglického jazyka bola simulovaná situácia – reklamácia tovaru v obchode. Na dialógy vo dvojiciach sa naši deviataci dôsledne pripravili – rozdelili si úlohy, dohodli sa, čo bude predmetom reklamácie, priniesli si „rekvizity“, nachystali pult ako v obchode. V praktickej komunikácii používali vhodné frázy a aktuálnu slovnú zásobu. Vďaka takýmto aktivitám sa žiaci učia plynulejšie komunikovať v cudzom jazyku, viesť dialóg, aktívne počúvať a spolupracovať so spolužiakmi. Veríme, že takéto netradičné úlohy pomáhajú u žiakov budovať pozitívny postoj a motiváciu k efektívnejšiemu učeniu sa angličtiny.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk