• Zoznam predmetov

  • ANJ
  • Anglický jazyk
  • BIO
  • Biológia
  • DEJ
  • Dejepis
  • ENV
  • Environmentálna výchova
  • ETV
  • Etická výchova
  • FYZ
  • Fyzika
  • GEG
  • Geografia
  • HUV
  • Hudobná výchova
  • CHE
  • Chémia
  • INF
  • Informatika
  • MAT
  • Matematika
  • NBV
  • Náboženská výchova
  • OBN
  • Občianska náuka
  • PVC
  • Pracovné vyučovanie
  • PDA
  • Prírodoveda
  • PVO
  • Prvouka
  • SJL
  • Slovenský jazyk a literatúra
  • SPR
  • Správanie
  • THD
  • Technika
  • TSV
  • Telesná a športová výchova
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • 046/5485130 046/5485081 zsnb@centrum.sk
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín