• Pre rodičov

    • Na zápis sa môžu prihlásiť aj rodičia a deti s trvalým bydliskom mimo nášho obvodu.

     Vstup do školy je pre dieťa prvým vážnym krokom zo sveta hier do sveta dospelých. Na Slovensku, podobne ako v okolitých krajinách strednej Európy, je pri posudzovaní školskej zrelosti rozhodujúcim kritériom vek. Ak dieťa k 31. augustu daného roka dovŕši 6 rokov, musí od septembra začať povinnú školskú dochádzku.

     Zápis do školy je evidenciou detí, ktoré dovŕšia do septembra daného kalendárneho roka predpísaný vek pre zaradenie do 1. ročníka základnej školy t.j. 6 rokov.

     Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy, je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy, a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Deti, ktoré v danom kalendárnom roku dovŕšia 6 rokov, musia prihlásiť na zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v nasledujúcom školskom roku u niektorej zo základných škôl.

      

     Zrušenie odkladu

      

     Nadobudnutím účinnosti zákona č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 01. 01. 2021 rušia:

      

     -  odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky,

     -  dodatočný  odklad  plnenia povinnej školskej dochádzky.

      

     Riaditelia ZŠ mohli o dodatočnom odložení  plnenia povinnej školskej dochádzky rozhodovať len do 31. 12. 2020, nesmú už v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od školského roku 2021/2022 rozhodovať o  žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (teda ani poradenské zariadenia vydávať podklady pre rozhodnutie).

     Riaditelia MŠ už po 01. 01. 2021 nesmú do materskej školy prijať žiadne dieťa s dodatočne odloženým  plnením povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na povinnú školskú dochádzku môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Tu sa vyžaduje žiadosť, súhlas poradenského zariadenia a lekára, informovaný súhlas zákonného zástupcu.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk