• Pre rodičov

    •  

      

     Na zápis sa môžu prihlásiť aj rodičia a deti s trvalým bydliskom mimo nášho obvodu!

     Vstup do školy je pre dieťa prvým vážnym krokom zo sveta hier do sveta dospelých. Nároky na dieťa sú vysoké, a preto by do prvých ročníkov mali ísť tie deti, ktoré požiadavky školy budú zvládať bez väčších ťažkostí. Na Slovensku, podobne ako v okolitých krajinách strednej Európy, je pri posudzovaní školskej zrelosti rozhodujúcim kritériom vek. Ak dieťa k 31. augustu daného roka dovŕši 6 rokov, malo by od septembra začať povinnú školskú dochádzku.

     • Zápis do školy je evidenciou detí, ktoré dovŕšia do septembra daného kalendárneho roka predpísaný vek pre zaradenie do 1. ročníka základnej školy t.j. 6 rokov.
     • Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas.
     • Deti, ktoré daného roku roku dovŕšia 6 rokov, musia prihlásiť na zápis do niektorej zo základných škôl, a to dokonca aj vtedy, keď už sú rodičia pevne rozhodnutí, že nástup do školy odložia.
     • Samotný dátum narodenia však nemôže byť jediným kritériom rozhodnutia o nástupe dieťaťa do 1. triedy. Aj pred 1.septembrom sa totiž rodia napríklad nedonosené deti, ktorých vývoj môže byť oneskorený alebo majú iné problémy. V tom prípade môžu rodičia požiadať o odloženie školskej dochádzky . A naopak, po 1. septembri sa môžu narodiť deti vysoko inteligentné či s dynamickejším vývojom.  Vždy je pri tom potrebné rešpektovať individualitu dieťaťa a sledovať aj podnetnosť rodinného prostredia.

      Dôvody na odklad školskej dochádzky:

      • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi
      • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
      • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
      • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
      • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať , obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom
      • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
      • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
      • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé
      • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici

      Možnosť predčasného nástupu do školy

      Úroveň vývoja každého dieťa je individuálnou záležitosťou. Môže sa pokojne stať, že potrebnú zrelosť dosiahne dieťa ešte pred dovŕšením 6 roku. A potom by bolo naozaj škoda nechať dieťa "hlivieť" v škôlke.
      Možnosť predčasného nástupu do základnej školy je určená "deťom s predčasne rozvinutými školskými povinnosťami", ale iba na odporúčanie pedagogicko - psychologickej poradne.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín