• Prihláška na štúdium na SŠ. Termíny konania príjímacích skúšok

    • Pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 vypĺňa prihlášku zákonný zástupca žiaka - uchádzača, ktorý zodpovedá aj za úplnosť a správnosť jej vyplnenia. Riaditeľ základnej školy potvrdzuje vyplnenú prihlášku, pričom kontroluje úplnosť jej vyplnenia, vrátane požadovaných príloh. Základná škola, ktorú uchádzač navštevuje, koordinuje a usmerňuje proces vypĺňania a podávania prihlášok. V tejto súvislosti výchovný poradca bude so zákonnými zástupcami konzultovať vypĺňanie a podávanie prihlášok na stredné školy tak, aby boli prihlášky vypísané a podané riadne a včas. Každý žiak si podáva dve prihlášky na dve SŠ alebo na dva učebné odbory, alebo dva študijné odbory tej istej strednej školy. Žiak si môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium, ktoré vyžaduje talentovú skúšku. Ďalšia prihláška sa podáva v júni, ak žiak nebol prijatý na žiadnu strednú školu.

     Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy a termíny zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

     Podľa § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z., určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

     Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa 

     výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

     Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.),

     písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

      

     Stredné športové školy

     Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných

     športových školách koná v dvoch fázach.      

      
      

      

     Ďalší termín

     Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno

     prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66

     ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška

     skončiť 19. júna 2024.

     Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa 

     výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

     Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.)

     písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

      

     Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona

     č. 182/2023 Z. z. V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom 

     uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu.

     Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie

     zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí na strednú

     školu sa vo väčšej miere stane relevantným zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov

     prijatia.

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764