• Informácie výchovného poradcu

    • Výchovný poradca: Mgr. Kamila Bičanová

      Kontakt: kouc.bicanova@gmail.com

                     0904 163 381

     Aktuálne informácie

     1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania. Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

     Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2024. Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

     Výchovné poradenstvo

     •  Úlohovou výchovného poradcu je poskytovať výchovné poradenstvo deťom a rodičom
     •  Poradenstvo sa vykonáva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych služieb
     •  Poradenstvo sa poskytuje žiakom a ich rodičom pri výbere budúceho povolania

     Psychologické poradenstvo

     Bezplatné psychologické poradenstvo poskytujú v našom regióne nasledujúce špecializované pracoviská:

     •  Centrum poradenstva a prevencie v Prievidzi (CPP): Bakalárska ul. 2, tel. 046/5427088, webové sídlo: https://www.cpppap-pd.sk/

      

     Rodičia môžu využiť aj služby súkromných psychológov, tie sú však platené.

      

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764