• Naša škola dnes

    • ZŠ tvorí samostatná budova školy, školská jedáleň, telovýchovný pavilón, športový areál, školská záhrada a trieda v prírode. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v 15 klasických a 3 odborných učebniach. Školský klub detí má sa nachádza v triedach prvého ročníka. V škole je vybudovaná jedna PC učebňa, v ktorej žiaci majú k dispozícii internet a multimediálne programy. V dvoch triedach na I. stupni /ročníky 1.- 4./ je k dispozícii interaktívna tabuľa, na 2. stupni sú v 4 triedach k dispozícii dotykovo interaktívne tabule s PC a dataprojektormi. Škola má svoj vlastný vnútorný okruh a pripojenie wifi. Škola má svoje vlastné webové sídlo. 
     V uplynulých rokoch došlo k viacerým rekonštrukciám, ktoré výraznou mierou zlepšili výchovno-vzdelávací proces z hľadiska funkčnosti priestorov, bezpečnosti, hygieny a estetickej funkcie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín