• Štatút

    •  

      

     Š T A T Ú T   R A D Y   Š K O L Y

     pri Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany

      

      

     V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z. z.“), sa vydáva tento štatút rady školy.

      

     Čl. 1

     Základné ustanovenie

      

     (1) Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany.

     (2)  Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená.

      

     Čl. 2

     Pôsobnosť a poslanie rady školy

      

     (1)   Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z.,
      s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

     (2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje
      a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
      a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej    

            kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

      

     Čl. 3

     Činnosť rady školy

      

     (1)    Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

     (2)   Rada školy

      a)   uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

      b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) až d) zákona
     č. 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

      c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:

     1.  k návrhu na počty prijímaných žiakov,

     2.  k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,

     3.  k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,

     4.  k návrhu rozpočtu,

     5.  k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

     6.  k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

     7.  k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

     8.  ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,

     9. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

     (3)   Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy :

     a)  vopred určí spôsob voľby, stanoví pravidlá a kritériá výberu,

     b) po prebratí prihlášok uchádzačov od zriaďovateľa pozve predseda RŠ na výberové konanie uchádzačov, ktorí splnili požadované kritériá výberového konania

     c)  posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí poradie navrhovaných kandidátov, pričom na platné uznesenie vo veci vymenovania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

     d) RŠ odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy výsledky výberového konania a podá návrh na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania. Návrh musí byť podpísaný predsedom rady školy.

     Čl. 4

     Zloženie rady školy

      

     (1)   Rada školy má 11 členov.

     (2)   Členmi rady školy sú :

             · 2 / slovom dvaja / zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, z toho :

                      · 1 / slovom jeden / zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy

     · 1 / slovom jeden / zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy

     · 4 / slovom štyria / zvolení zástupcovia rodičov, z toho :

                      · 1 / slovom jeden / zvolený zástupca rodičov materskej školy

     · 4 / slovom štyria / delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

     Čl. 5

     Spôsob voľby členov rady školy

      

     (1)  Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov   

            navštevujúcich školu.

     (2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

     (3)  Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy

           sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

     (4)  Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (5)  Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z. z..

     (6)  Členstvo v rade školy zaniká

     a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

     b) vzdaním sa členstva,

     c) odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo ak si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,

     d) ak vzniknú dôvody na zánik členstva z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je nezlučiteľné s funkciou člena rady školy,

     e) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,

     f) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

     g) odvolaním zvoleného člena rady školy voličmi, ktorí ho do rady školy zvolili,

     h) odvolaním člena, ktorý je delegovaným zástupcom zriaďovateľa,

     i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

     j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

     (7) V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia sa do rady školy za zástupcov rodičov základnej a materskej školy kooptuje kandidát, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov. Do rady školy za zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia doplňujúce voľby.

     (8) Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy . Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania. V prípade pozastavenia členstva rada školy bude výberové konanie realizovať v pôvodnom zložení bez člena, ktorému je členstvo pozastavené.

      

     Čl. 6

     Pravidlá rokovania rady školy

      

     (1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy   nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy. Na spôsobe hlasovania sa dohodnú členovia rady školy pred hlasovaním.

     (2)  Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

      a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

      b) o to sám požiada.

     (3)   Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak

      a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

      b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy.

     (4)   Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina   

            všetkých jej členov.

     (5)  Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

     (6) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je  potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov.

     (7)  Rada školy podľa § 4 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. vyzve príslušný okresný úrad v sídle kraja a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom.

     (8)   Zasadnutia rady školy sa konajú spravidla podľa ročného plánu zasadnutí, prípadne podľa aktuálnej potreby.

     (9)  Z každého zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá v písomnom vyhotovení           bude uložená u predsedu rady školy a zverejnená na webovom sídle školy.

     (10) Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

     (11)  Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou písomného dodatku, na odsúhlasenie ktorého je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov rady školy.

     (12) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného

            obdobia rady školy.

      

     Čl. 7

     Práva a povinnosti člena rady školy

      

     (1) Člen rady školy má právo:

     a) voliť a byť volený,

     b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

     c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

     d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

     e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

     (2) Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

     (3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

      

     Čl. 8

     Povinnosti predsedu rady školy

      

     (1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene.

     Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhranené do pôsobnosti iných orgánov.

     (2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení rady školy na schválenie návrh štatútu rady školy.

     (4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy.

     (5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy.

     (6) Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.

     (7) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu.

     (8) Výročná správa obsahuje:

     a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu    založenia rady školy,

     b)   ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

     c)   zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

     d)   ďalšie údaje určené radou školy.

     (9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

      

     Čl. 9

     Vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

      

     (1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

     (2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školy.

     (3) Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

      

     Čl. 10

     Finančné zabezpečenie rady školy

      

     (1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 24 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. a
     § 10 vyhlášky č. 291/2004 Z. z.

     (2) Rada školy nemá vlastný majetok.

      

      

     Čl. 11

     Záverečné ustanovenia

      

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 21.06. 2018 a týmto dňom nadobúda účinnosť.


      

      

                                                                                                          Mgr. Peter Duhaj

                                                                                                        predseda rady školy

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764