• Členovia rady školy

    •  

     Rada školy

     Rada školy pri ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery – Brezany bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovujúcej schôdzi dňa 22.12.2022. Tomu predchádzali voľby, ktoré sa konali v mesiaci október 2022. Do rady školy sa volili zástupcovia rodičov ZŠ, MŠ, zástupcovia pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov.

     Obecné zastupiteľstvo v Nedožeroch-Brezanoch na svojom riadnom zasadnutí dňa 13.12.2022 delegovalo do rady školy: Ing. Juraja Bundu, Mgr. Bc. Martina Vavra, Ing. Lenku Djokičovú PhD. a Mgr. Petronelu Šovčíkovú PhD. Funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery – Brezany začalo dňom 23. decembra 2022 na obdobie 4 rokov.

     V zmysle § 38b ods. (3) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy. Ak sa počas tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie doterajšieho orgánu školskej samosprávy uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán školskej samosprávy ustanovený.

      

      Členovia rady školy

     Meno a priezvisko

     zvolený/delegovaný za  

      Mgr. Petronela Šovčíková PhD

     zriaďovateľa, predsedníčka rady školy

      Simona Rusnoková

     rodičov MŠ

      Ing. Eva Bridová

     rodičov ZŠ

      Mgr. Alexandra Šujanová

     rodičov ZŠ

      Ing. Lenka Djokičová PhD

     rodičov ZŠ

      Dana Pekárová

     pedagogických zamestnancov MŠ

      Ing. Juraj Bunda

     zriaďovateľa

     Romana Mokrá

     nepedagogických zamestnancov

      Mgr. Katarína Dubcová

     pedagogických zamestnancov ZŠ

      Mgr. Bc. Martin Vavro

     zriaďovateľa

      Mgr. Katarína Genzorová

     zriaďovateľa

      

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764