• Pre rodičov

    • Na zápis sa môžu prihlásiť aj rodičia a deti s trvalým bydliskom mimo nášho obvodu.

     Vstup do školy je pre dieťa prvým vážnym krokom zo sveta hier do sveta dospelých. Na Slovensku, podobne ako v okolitých krajinách strednej Európy, je pri posudzovaní školskej zrelosti rozhodujúcim kritériom vek. Ak dieťa k 31. augustu daného roka dovŕši 6 rokov, musí od septembra začať povinnú školskú dochádzku.

     Zápis do školy je evidenciou detí, ktoré dovŕšia do septembra daného kalendárneho roka predpísaný vek pre zaradenie do 1. ročníka základnej školy t.j. 6 rokov.

     Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy, je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy, a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Deti, ktoré v danom kalendárnom roku dovŕšia 6 rokov, musia prihlásiť na zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v nasledujúcom školskom roku u niektorej zo základných škôl.

      

     Zrušenie odkladu

      

     Nadobudnutím účinnosti zákona č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 01. 01. 2021 rušia:

      

     -  odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky,

     -  dodatočný  odklad  plnenia povinnej školskej dochádzky.

      

     Riaditelia ZŠ mohli o dodatočnom odložení  plnenia povinnej školskej dochádzky rozhodovať len do 31. 12. 2020, nesmú už v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od školského roku 2021/2022 rozhodovať o  žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (teda ani poradenské zariadenia vydávať podklady pre rozhodnutie).

     Riaditelia MŠ už po 01. 01. 2021 nesmú do materskej školy prijať žiadne dieťa s dodatočne odloženým  plnením povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na povinnú školskú dochádzku môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Tu sa vyžaduje žiadosť, súhlas poradenského zariadenia a lekára, informovaný súhlas zákonného zástupcu.

      

     Ako prebieha zápis do 1. ročníka?

     Po príchode do školy vybavíte najskôr formality. Pani učiteľka skontroluje údaje žiaka podľa rodného listu dieťaťa.

     Potom príde rad na budúceho prváčika. Pani učiteľka hravou formou zistí, či je váš predškolák  pripravený zasadnúť v septembri do školskej lavice. S dieťaťom sa krátko porozpráva, vyzve ho aby zaspievalo pesničku alebo povedalo básničku a poprosí ho, aby nakreslilo obrázok. V pokojnej priateľskej atmosfére si overí, či predškolák pozná farby, geometrické tvary a čísla, či pozná domáce zvieratá.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764