• Budúci prvák by mal vedieť

    • Budúci prvák by mal vedieť
      
     • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
     • správne vyslovovať všetky hlásky
     • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
     • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
     • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
     • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
     • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
     • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku
     • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

      T. Beňová "Chystajte ma do školy" (IRIS 1997):

      • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"
      • poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Vymenovať členov rodiny, poznať ich prácu;
      • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy;
      • vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy;
      • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné značky;
      • poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú, ich funkciu;
      • šetrne zaobchádzať s predmetmi;
      • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti;
      • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové;
      • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka;
      • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie;
      • poznať znaky ročných období;
      • spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode;
      • poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Rozlišovať ich vokajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne;
      • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie;
      • Predškolské dieťa si poznatky osvojuje najmä praktickou činnosťou a pomocou zmyslových orgánov. Všetko "nové" nech vidí, počuje, ohmatá, ochutná, rozoberie, vyskúša. Takto získané poznatky budú pevným základom školského vzdelávania.                                             .

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín