• Budúci prvák by mal vedieť

    •        

           

      

     • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
     • správne vyslovovať všetky hlásky,
     • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
     • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
     • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
     • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy,
     • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,
     • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku,
     • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach.
     • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo",
     • poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska, 
     • vymenovať členov rodiny, poznať ich prácu,
     • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy,
     • vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy,
     • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné značky,
     • poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú, ich  funkciu,
     • šetrne zaobchádzať s predmetmi,
     • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti,
     • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové,
     • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka,
     • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie,
     • poznať znaky ročných období,
     • spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode,
     • poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, rozlišovať ich vonkajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne,
     • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie.

      

           Predškolské dieťa si poznatky osvojuje najmä praktickou činnosťou a pomocou zmyslových orgánov. Všetko "nové" nech vidí, počuje, ohmatá, ochutná, rozoberie, vyskúša. Takto získané poznatky budú pevným základom školského vzdelávania.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764