• Budúci prvák by mal vedieť

    •        

           ·         samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky

           ·         správne vyslovovať všetky hlásky

           ·         vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

           ·         kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené

           ·         nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi

           ·         vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy

           ·         rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu

           ·         naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku

           ·         vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

      

           T. Beňová "Chystajte ma do školy" (IRIS 1997):

            ·        orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

            ·        poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Vymenovať členov rodiny, poznať ich                              prácu;

            ·        orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy;

                     vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy;

            ·       osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov                       a dopravné značky;

            ·        poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú,                           ich  funkciu;

            ·        šetrne zaobchádzať s predmetmi;

            ·       vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť                       materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti;

            -      poznať základné farby, rozlišovať doplnkové;

     ·      -      rozoznávať časové označenie častí dňa, roka;

                   poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie  

              ·      poznať znaky ročných období;

            ·       spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode;

            ·       poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Rozlišovať ich                            vonkajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne;

             ·      poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie;

      

           Predškolské dieťa si poznatky osvojuje najmä praktickou činnosťou a pomocou zmyslových orgánov. Všetko "nové" nech vidí, počuje, ohmatá, ochutná, rozoberie, vyskúša. Takto získané poznatky budú pevným základom školského vzdelávania.·               

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk