• Sme v kontakte....

     • Aj počas tohto neľahkého obdobia zostávame s našimi žiakmi v kontakte. Zaujímame sa ako sa im darí, ako sa majú. Tešia nás úprimné odpovede žiakov 2. stupňa.  Niektoré môžu vzbudiť i úsmev na tvári. A to je to, čo určite všetci potrebujeme. Výsledkom sú aj tieto zistenia.

     • Oznam pre zákonných zástupcov detí a žiakov

     • Počas prerušenia prevádzky Základnej školy s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany sa poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube a v školskej jedálni, v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a VZN 2/2019 neuhrádza.

     • Vážení rodičia

     • Materská škola

      Mimoriadna situácia zasiahla celú našu spoločnosť a ovplyvnila každodenný život nás všetkých. Keďže sa nemôžeme s deťmi, ani s vami kontaktovať osobne, dovoľujeme si vám postupne sprostredkovať námety na aktivity a nápady na činnosti s vašimi deťmi prostredníctvom edukačných a zábavných hier, portálov, určených pre deti predškolského veku. Nepochybujeme o tom, že si viete zorganizovať čas so svojimi deťmi, preto berte túto ponuku ako inšpiráciu na spestrenie tohto neľahkého obdobia.

      Prajeme vám aj deťom veľa zdravia a veríme, že sa čo najskôr stretneme v materskej škole.

      Stiahnite tu: namety.doc


     • Dôležité informácie MŠVVaŠ SR

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      • vyučovanie v škole je prerušené až do odvolania – rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR,
      • pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9 ,
      • zápis do 1. ročníka 2020/2021 sa uskutoční od 15. 4. 2020 – do 30. 4. 2020 výlučne elektronicky  a to prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke školy – presný termín zápisu bude včas zverejnený,
      • podávanie žiadostí o prijatie do materskej  školy sa bude realizovať od 30. apríla do 31. mája 2020,
      • prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. 5. 2020,
      • prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna,
      • vyučovanie naďalej pokračuje v dištančnej forme - na diaľku, prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi žiakmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov na internetovej stránke www.bezkriedy.sk,  
      • vzniká nová platforma na dištančné vzdelávanie –  www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.    
      • Ďakujeme žiakom, rodičom aj vyučujúcim za spoluprácu  a zodpovedný prístup k povinnostiam v domácom prostredí v tejto mimoriadnej situácii.
     • Ponožková výzva

     • ŠKD

      Dňa 21.3.2020 sme sa s niektorými deťmi z ŠKD zapojili do ponožkovej výzvy. Spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Na znak oslavy ľudskej jedinečnosti sa nosia v tento deň 2 rozdielne ponožky. Prejavili sme tým solidaritu a podporu ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny.

     • Informácia o poskytnutí voľna pre žiakov ZŠ s MŠ

     • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem z prevádzkových a organizačných dôvodov - zvýšená chorobnosť, voľno z vyučovania pre žiakov ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch - Brezanoch dňa 13. 03. 2020  /1 deň/.

                                                                                                                                       PhDr. Iveta Valchovníková

                                                                                                                                                 riaditeľka  školy

     • Preventívne opatrenia ZŠ s MŠ V. Benedikta Nedožery-Brezany

     • Riaditeľstvo ZŠ na základe Usmernenia MŠVVaŠ  č.3 v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 s účinnosťou od 10. marca 2020 do odvolania vydáva nasledovné preventívne opatrenia:

       

      1. Rušia sa  všetky hromadné kultúrne, športové a spoločenské podujatia, ktoré sú organizované v školských priestoroch i mimo školy.
      2. Ruší sa  činnosť všetkých krúžkov.
      3. Zatvorenie telocvične pre verejnosť v popoludňajších hodinách.
      4. Sú zabezpečené zvýšené hygienické opatrenia  v školských zariadeniach s dostatočným množstvo dezinfekčných prostriedkov.
      5. Pravidelne sa monitoruje zdravotný stav žiakov i zamestnancov školských zariadení.
      6. Všeobecným odporúčaním je v nastávajúcom období v komunikácii preferovať telefonickú, resp. emailovú komunikáciu.
      7. Nezačleňujú sa  do kolektívu deti a žiaci, ktorí majú príznaky infekcie horných dýchacích ciest a majú prítomný aspoň jeden z príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť.
      8. Do  školských zariadení platí  zákaz vstupu cudzím osobám. (Okrem pracovníkov, ktorí pracujú na rekonštrukcii špeciálnej učebne).

       

      V Nedožeroch-Brezanoch dňa 11.3.2020  7:10 hod.

                                                 

       

                                                                         PhDr.Valchovníková Iveta

                                                                         riaditeľka školy

     • Usmernenie MŠVVaŠ č.2

     • Koronavírus

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

       

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

           MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.
           MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
      - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Call centrá:

      · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

     • Fašiangový karneval

     • Vo štvrtok 20.02.2020 sa deti už od rána pripravovali na Fašiangový karneval. Niektorí boli  už pri príchode do materskej školy v maskách a čakali kedy to prepukne. Dobre sa vyšantili, súťažili si a zahrali. Všetkým sa páčilo a nakoniec dostali  sladkú odmenu.

     • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

     • Školské kolo 

      Dňa 5.3.2020 žiaci 4. -5. ročníka predviedli svoje rečnícke umenie na školskom kole súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Snahu žiakov zaujať svojím rozprávaním poslucháčov i porotu, vystriedalo ťažké rozhodovanie poroty, ktorá nakoniec vybrala týchto mladých rečníkov:

      1. Alžbeta Tamara Velická  5.A
      2. Aneta Pipíšková   5.B
      3. Zuzana Majzlanová   4.B
     • 1. miesto - vyhrali sme ihrisko za 10 000 eur

     • Súťaž ALLSTAR SCHOOL

      Veľké poďakovanie patrí pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Duhajovi, ktorý našu školu do súťaže prihlásil, natočil video a aktívne sa staral o propagáciu tejto súťaže. Ďalej veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí za našu školu zahlasovali, ceníme si každý jeden hlas. Veríme, že nové ihrisko bude veľkým športovým vyžitím pre našich žiakov. 

      https://www.mozebyt.sk/all-star-school/ceny/

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764