• Pokyny, upravujúce podmienky ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany na obdobie do konca školského roku 2019/2020

     • Pozorne si preštudujte pokyny: 

      ZŠ: Pokyny_ZS.pdf

      MŠ: Pokyny_MS.pdf​​​​​​​

     • Organizácia a pokyny Ministerstva školstva pre základné školy

     • Oznam

     • Materská škola

      Vážení zákonní zástupcovia detí!

      Venujte pozornosť oznamu o organizácii materskej školy od 1.6. – 30.6. 2020

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a po dohode so zriaďovateľom bude od 1.6.2020 materská škola otvorená.

      Prevádzkový čas materskej školy je od 6.30 hod. do 15,30 hod.

       

      ORGANIZÁCIA A OBSAH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

       

      1. Účasť detí v materskej škole je dobrovoľná.
      2. Deti rozdelí zástupkyňa riaditeľky pre materskú školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.
      3. Pedagogickí zamestnanci podľa možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
      4. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri.
      5. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

       

      STRAVOVANIE

       

      Stravovanie žiakov bude zabezpečené pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických odporúčaní.

       

      POVINNOSTI  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
      2. Dodržiava pokyny zástupkyne riaditeľky pre materskú školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
      3. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      4. Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtraPri teplote nad 37,2 stupňa dieťa nebude prijaté do MŠ.
      5. Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie /príloha č.1/.
      6. Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené zástupkyňou riaditeľky pre materskú školy. ZÁKAZ nosenia hračiek!
      7. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a zástupkyňu riaditeľky pre materskú školy
      8. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 
      9. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa /príloha č.2/.
      10. Zakazuje sa rodičom zostávať v areáli školského dvora.

       

     • Oznam

     • Základná škola

      Vážení zákonní zástupcovia žiakov!

      Venujte pozornosť oznamu o organizácii vyučovania v ZŠ od 1.6. – 30.6. 2020

      1. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a po dohode so zriaďovateľom bude od 1.6.2020 ZŠ otvorená pre ročníky 1.- 5. , ŠKD pre ročníky 1.- 4. a  MŠ .
      2. Podľa Vášho prejaveného záujmu bude vyučovanie v ZŠ realizované podľa pokynov MŠ, skupiny žiakov budú tvorené pôvodnými triedami, nakoľko spĺňame podmienku počtu žiakov v skupine.
      3. Vyučovanie sa bude realizovať v blokovom vyučovaní v interiéri aj v exteriéri školy v rozsahu 4 vyučovacích hodín, v čase od 8:00 – 12:00. Každé ráno sa bude realizovať monitoring zdravotného stavu žiakov – meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom.
      4. Stravovanie žiakov bude zabezpečené v ŠJ pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických odporúčaní. Na obed pôjde vždy len 1 skupina detí so svojím učiteľom
      5. Doprava žiakov zo školského obvodu bude zabezpečená školským autobusom.
      6. ŠKD bude v prevádzke od 6:30 -7:45 a v popoludňajších hodinách od 12:00 -15:30.

      Povinnosti pre zákonných zástupcov:

      • Zodpovedáte za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečíte pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Zabezpečíte, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      • Dodržiavate pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladáte pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informujete príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Žiaci 1.—5. ročníka, ktorí sa vzdelávania v škole nezúčastnia:

      Naďalej pokračujete vo vyučovaní v domácom prostredí, ste v kontakte so svojimi učiteľmi.

       

      Žiaci 6. -9. ročníka

      1. Výchovno-vzdelávací proces pokračuje dištančnou formou – prácou z domu.
      2. Podľa všetkých platných usmernení MŠVVaŠ je upravený obsah vzdelávania.
      3. Vyučujú sa len hlavné vzdelávacie oblasti s minimálnym počtom hodín.
      4. Ostatné predmety sú nepovinné, učitelia ich žiakom síce sprostredkujú , avšak sú na spestrenie a rozšírenie obzoru žiakov – dobrovoľné aktivity.
      5. Pri akýchkoľvek problémoch majú žiaci aj zákonní zástupcovia žiakov možnosť konzultácií s učiteľmi.
      6. Záverečné hodnotenie práce žiakov bude dodržiavať všetky odporúčania, bude zohľadňovať mimoriadnu situáciu a s detailnými kritériami budete oboznámení do konca mája.

      Ďalšie oznamy budeme postupne zverejňovať.

      Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí úspešne dokončiť tento ťažký školský rok 2019/2020. Ďakujeme všetkým rodičom za ich podporu, spoluprácu, slová uznania aj kritiky. Situácia je mimoriadna, nikto z nás nemal podobnú skúsenosť,  preto vzniknuté kritické situácie musíme zvládať spoločne. Neváhajte nás kontaktovať, každý učiteľ je ochotný komunikovať.

      Vyhlásenie si môžete stiahnuť a vytlačiť, alebo vyzdvihnúť v škole, prípadne na obecnom úrade Nedožery-Brezany, Pravenec a Poluvsie.

      Vyhlásenie: 

     • Zdravé a nezdravé, energetická hodnota a spotreba

     • Ku zdravému pohybu patrí aj zdravá strava. Určiť tie zdravšie a tie menej zdravé potraviny, zistiť energetickú hodnotu, vedieť vypočítať spotrebu energie podľa veku, pohlavia a druhu fyzickej aktivity, aj to bola možnosť pre našich žiakov ako si rozšíriť svoje vedomosti a poznatky.

     • Vážení rodičia!

     • Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka

      Ďakujeme, že ste pre svoje dieťa vybrali našu základnú školu.

      Rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka sú pre Vás pripravené. Môžete si ich vyzdvihnúť v škole do konca mája, za podmienky dodržania hygienických opatrení, každý pracovný deň v čase od 8:00-12:00.

     • Bývanie v angličtine

     • 5.A a 5.B

      Aj naši piataci sa činili a na tému Bývanie vypracovali takéto projekty v angličtine.

     • Naši najmenší žiaci

     • 1.A

      Takto prváci doma píšu, počítajú, čítajú, učia sa prvouku a vyrábajú.

     • Naši najmenší žiaci

     • 1.B

      Naši najmenší žiaci 1. B triedy nielen spoznávajú nové písmenká ale učia sa aj o prírode. A pretože sú deti zvedavé, zaujímajú ich hlavne praktické činnosti. Niektorí žiaci v období tzv. zamrznutých pozorovali teplotu a zaznamenávali namerané hodnoty na pozorovací hárok. Potom sme sa o tom porozprávali a povedali sme si, čo sa vtedy nesmelo sadiť. Naša Nelka aj nakreslila ako si zamrznutých predstavuje. No a niektoré deti ešte uskutočnili pokus s kvetinkou, ktorú namočili do farebnej vody a o niekoľko dní uvideli prekvapenie. A o toto prekvapenie sa teraz s Vami podelíme.

     • Mapy zážitkov

     • 4.B

      Žiaci mali v rámci vyučovacej hodiny vlastiveda, vytvoriť projekty - Mapa zážitkov. Žiaci do mapy Slovenska umiestnili oblasti, turistické objekty, miesta a pod., ktoré už navštívili, alebo by chceli navštíviť.

     • Deň matiek

     • ŠKD - III. oddelenie

      Deti z III. oddelenia ŠKD si spomenuli na svoje mamičky a vyrobili im darčeky, či uviazali (súťažnú) kytičku. 1. miesto v súťaži o najkrajšiu kytičku vyhrala Zuzanka Djokičová, 2. miesto Nelka Mikulášiková a 3. miesto Lucka Nováková. Výherkyniam gratulujem a môžu sa tešiť na sladkú odmenu!

     • Povesť v podobe komiksu

     • 4.B

      Žiaci 4.B dostali za úlohu vypočuť si povesť o Skalke pri Trenčíne a následne jej dej spracovať do podoby komiksu. Žiakom sa podarili rôzne zaujímavé diela.

     • Netradičná exkurzia

     • Naši starší žiaci mali možnosť zúčastniť sa netradičnej online exkurzie v spoločnosti Velux. Moderovaná exkurzia poskytla prostredníctvom informácií od vedúcich zamestnancov spoločnosti pohľad do výrobných a administratívnych priestorov. Objasnila možnosti vzdelávania sa, podmienky pre prijatie do formy duálneho vzdelávania sa, očakávania na záujemcov ako i priebeh vzdelávania a možnosť rastu a rozvoja študentov. Žiaci dostali priestor na ich otázky. Celá táto zaujímavá exkurzia bola zdrojom cenných informácií. Túto možnosť majú žiaci ešte zajtra15.5.2020 kedy sa uskutoční exkurzia v spoločnosti Eterna.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľka školy 0904 163 381 ekonómka školy 0911 381 999 ZŠ 046/5485130 ZŠ 046/5485081 MŠ 046/5485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín