• Prevádzka ŠKD a MŠ v týždni od 1.2. - 5.2.2021

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že aj v týždni od 1.2.2021 do 5.2.2021 budú v prevádzke ŠKD a MŠ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. 

      Prevádzka ŠKD a MŠ bude počas pracovných dní v čase od 6,30 do 15,30 hod.

      Pre nových záujemcov o zaradenie detí do ŠKD a MŠ pretrváva povinnosť zákonných zástupcov predložiť potvrdenie zamestnávateľa a vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Do ŠKD sa môžu prihlásiť aj deti , ktoré v bežnom režime do ŠKD nechodia. Prihlasovať dieťa do ŠKD je možné do nedele 31.1. 2021 na t.č. 0902 623 408 – Mgr. Lucia Šujanová.

      V MŠ je prihlasovanie nových detí možné iba osobne, alebo na t.č.  046/5485159 v čase prevádzky zariadenia.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 13. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, tentoraz online formou. Našu školu reprezentovali žiaci Sofia Marasová (7.A) v kategórii 1A a Jozef Mokrý (9.A) v kategórii 1B. Obaja sa vo svojej kategórii umiestnili na 6. mieste. J. Mokrý je úspešným riešiteľom. Obom ďakujeme za reprezentáciu školy v tomto zložitom období i za čas, ktorý venovali príprave na súťaž. K výsledkom im gratulujeme.

     • Rodinka snehuliakov v ŠKD

     • Postavím si snehuliaka na najbližšom brehu.

      Postavím si snehuliaka z bielučkého snehu. 

      Jedna guľa, druhá guľa,

      tretiu na vrch dám,

      a už stojí snehuliačik, 

      a už tam.

      A keď deti uvidia ho, povedia si tak

      pozrite sa, aký krásny je to snehuliak.

      Pani Zima k nám dorazila s niekoľko týždňovým oneskorením, pobudla niekoľko dní a znovu odišla. Deti z ŠKD si ju stihli do sýtosti vychutnať. Sneh využili na stavanie snehuliaka, bobovanie a sánkovanie. Svojho snehuliaka si "postavili" aj na papier.

     • OTVORENIE ŠKD a MATERSKEJ ŠKOLY

     • Vážení rodičia,

      v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 8. januára 2021, č. 2021/9418:2-A1810 a aktuálnych protiepidemiologických opatrení a usmernení vrátane súhlasu zriaďovateľa budú od 18.01.2021 v čase od 6,30 – 15,30 hod. otvorené naše MŠ a ŠKD pre deti zdravotníkov, deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu (home office).

      Bližšie informácie a usmernenia budú rodičom zaradených detí do ŠKD doručené na edupage, v prípade MŠ na nahlásenú mailovú adresu.

      Pri nástupe dieťaťa do MŠ a ŠKD má rodič povinnosť odovzdať potvrdenie od zamestnávateľa za obidvoch rodičov a vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Kontakty:

      ŠKD – 0902 623 408

      MŠ – 046/5485159

     • PODMIENKY OTVORENIA ŠKD a MATERSKEJ ŠKOLY OD 18.01.2021

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie prešli od 11.01.2021 všetky ročníky ZŠ na dištančné vzdelávanie. V súlade s Covid semaforom a na podporu eliminácie daného stavu bola dočasne uzavretá aj materská škola.

      V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 8. januára 2021, č. 2021/9418:2-A1810, je možné otvoriť materskú školu (ďalej iba MŠ) a tiež poskytnúť činnosť ŠKD pre deti zdravotníkov, deti rodičov z kritickej infraštruktúry (voda, potraviny, zdravie, energetika, informačné a komunikačné technológie, doprava, verejný poriadok a vnútorná bezpečnosť, priemysel a finančný sektor) a deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu (home office).

       

      So súhlasom zriaďovateľa plánuje vedenie našej školy od 18.01.2021 otvoriť MŠ aj celodenný pobyt a činnosť v ŠKD.

      Zaradenie dieťaťa do MŠ a ŠKD je však podmienené Potvrdením zamestnávateľa zákonného zástupcu o nevyhnutnosti pôsobenia na pracovisku v období opatrení súvisiacich s COVID – 19 (príloha 1) a Vyhlásením o bezinfekčnosti (príloha 2). 

       

      • DO ŠKD SA MÔŽU PRIHLÁSIŤ AJ DETI/ŽIACI 1.- 4.roč. ZŠ, KTORÉ BEŽNE DO ŠKD NECHODIA.
      • PLATBA za ŠKD - v zmysle VZN 2/2019
      • V RÁMCI POBYTU V ŠKD SA BUDE V DOPOLUDŇAJŠOM ČASE DIEŤA DIŠTANČNE VZDELÁVAŤ.

       

      PRIHLÁŠKU do ŠKD je možné vyplniť a poslať cez Edupage ZŠ  najneskôr však do 14.01. 2021 do 13,00 hod.

       

      PRIHLÁŠKU do MŠ (príloha 3) vyplnenú a podpísanú zoskenujte a pošlite na e-mailovú adresu ms.nedozerybrezany@gmail.com, prípadne na kontakt pani učiteľky Vášho dieťaťa; v nevyhnutnom prípade ju doručte osobne do budovy MŠ dňa 14.01.2021 v čase od 7,30 – 13,00 hod.

       

      V tomto mimoriadnom režime nebude možné z organizačných a personálnych dôvodov prihlasovať a zaraďovať deti do MŠ a ŠKD po uvedenom termíne (14.01.2021).

      Otvorenie MŠ a ŠKD od 18.01.2021 bude závislé od počtu prihlásených detí v súlade s uvedenými podmienkami. Tento údaj ovplyvní aj podobu stravovania (teplé jedlo, alebo suchá strava).

      Konečné rozhodnutie a podmienky, za ktorých bude možné MŠ a ŠKD otvoriť, zverejní škola dňa 15.01.2021.

      Vzhľadom na stále sa meniacu situáciu a prijímané opatrenia zo strany vlády a ministerstva školstva odporúčame celej školskej komunite pravidelne sledovať webové sídlo našej ZŠ a tiež novú webovú stránku MŠ.

       

      Prílohy:

      1. Potvrdenie zamestnávateľa
      2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti
      3. Prihláška do MŠ (do ŠKD na Edupage)
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe zverejnených informácií o podmienkach a termínoch vo veci návratu detí a žiakov do škôl Vám oznamujeme, že od 11.01.2021 až do odvolania bude výučba vo všetkých ročníkoch ZŠ prebiehať v dištančnej podobe.

      V čase od 11.01.do 18.01.2021 bude mimo prevádzky nielen ZŠ, ale aj jej súčasti - materská škola, ŠKD a školská jedáleň.

      K tomuto rozhodnutiu pristúpilo vedenie školy v spolupráci so zriaďovateľom po dôkladnom zvážení, ktoré  výrazne ovplyvňuje aktuálne veľmi nepriaznivá epidemiologická situácia v rámci celého Slovenska, ale aj okresu (viď Covid Automat a zdroj informácií na webovej stránke https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/).

      V záujme ochrany bezpečnosti a zdravia detí, žiakov, zamestnancov školy, ale aj Vás, rodičov, spoliehame na Vaše porozumenie, podporu, trpezlivosť a súčinnosť v danej veci. Zároveň Vám dávame do pozornosti, že v čase od 11.01. do 18.01.2021 bude preplácaná pandemická OČR, ktorú môžete z vyššie uvedených dôvodov využiť.

      Rozvrhy vyučovania pre všetky triedy zverejníme najneskôr do piatku 8. januára 2021. Rodičov žiakov, ktorí si vyžadujú individuálny prístup a pomoc s učivom v rámci domácej prípravy, budú kontaktovať konkrétni učitelia za účelom dohody podmienok poskytnutia tejto odborno-metodickej pomoci.

      Na záver tohto oznamu je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sa môžu v závislosti od vývoja situácie meniť. Preto venujte pravidelnú pozornosť pošte cez Edupage a oznamom na webovom sídle školy.

      Ďakujeme.

      PaedDr. Václava Juríková

     • Nástup do školy

     • Bližšie a všetky ďalšie aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na webovom sídle našej školy.

      Rodičov budeme informovať aj cez Edupage.

      Ďakujeme za porozumenie, trpezlivosť a spoluprácu.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764
    • zsnb@centrum.sk