• Čitateľský maratón

     • Aj žiaci 1. A a 1.B triedy sa zapojili do čitateľskej súťaže, ktorá prebiehala v mesiaci marec. Aj keď ešte spoznávajú nové písmenká, prečítali si rozprávky z knižky O prváckom mačiatku, ktoré sa im veľmi páčili a na hodinách výtvarnej výchovy spestrili kresbami príbehov, ktoré ich najviac zaujali.

     • Knižná súťaž

     • „Knihy sú tréningom mysle.“  Epictetos

       

      Na konci marca – mesiaca knihy, žiaci 4. A triedy preskúmali svoje domáce knižnice, aby sa zapojili do súťaže o najväčšiu, najmenšiu, najhrubšiu aj najstaršiu knihu. Knihy sme navzájom porovnali, preskúmali a vybrali poradie. Za snahu dostali zúčastnení žiaci drobnú odmenu. Okrem toho v triede stále prebieha čitateľská súťaž, v ktorej budú najusilovnejší čitatelia ocenení na konci šk. roka.

     • Marec - mesiac knihy

     • Mesiac marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, ale aj s odpočinkom v podobe čítania kníh. Aj deti z 2. B triedy sa v tomto mesiaci intenzívnejšie zaoberali touto témou a plnili rôzne úlohy. Prezreli si školské knihy, čítali z úplne novej knihy Veterinárka z Lipovej kliniky, pripravili súťažné úlohy pre kamarátov z 2. A triedy, nakreslili príbeh, ktorý si v škole prečítali.

      Veríme, že kniha sa pre naše deti stane naozajstnou priateľkou.

     • Deň učiteľov

     • 28. marca si pripomíname Deň učiteľov. Učiteľom sa za ich prácu poďakoval aj riaditeľ školy, ktorý im prostredníctvom žiakov odovzdal malú pozornosť a v mene starostu obce Nedožery-Brezany ich obdaroval kvetom. Téme Dňa učiteľov sa venovali aj deti zo školského klubu, ktorí si pre svoje pani učiteľky pripravili pozdravy tvorené z lásky.

     • Anglické divadlo

     • Na hodinách anglického jazyka zvyknú žiaci 3.B a 4.B triedy robiť aj dramatizáciu textu. S rekvizitami, ktoré si prinesú z domu, zahrajú ako veľkí a profesionálni herci zadanú tému v anglickom jazyku. Spoločne pri tom zažijeme veľa zábavy a pomaly sa nám rozväzujú jazyky.

     • Testovanie - sobota

     • Testovanie pre zamestnancov školy, rodičov detí MŠ a žiakov 1. - 4. ročníka sa uskutoční v sobotu 27.3.2021 od 8:00 do 9:00. Pre verejnosť bude testovanie od 9:00.

     • Pokusy druhákov

     • Druháci opäť pokračovali vo svojich hókusoch - pókusoch. Teraz skúmali rozpustnosť rôznych látok vo vode. Sú to naozaj šikovné a zvedavé deti.

     • Projekty: Naša obec

     • Žiaci 3.A triedy zúročili svoje doterajšie vedomosti z vlastivedy a urobili krásne projekty o obci v ktorej žijú. Vyjadrili tiež  svoje názory na to,  čo sa im v obci páči a čo by radi zmenili. 

     • Pokusy druhákov

     • Žiaci 2. A a 2. B triedy sa učia o pôde aj prostredníctvom pokusov. Tie sú pre deti nielen zábavou, ale aj cestou, ako sa dozvedieť zaujímavé veci. Naši druháci zisťovali, či pôda obsahuje vzduch, vodu, ktorá pôda je najúrodnejšia a ktorá najrýchlejšie prepúšťa vodu.

      Tieto malé experimenty deti zaujali a veríme, že sa prostredníctvom nich aj viac naučili.

     • Vyhlásenie 2%

     • Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej základnej a materskej  škole a darujte  2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje  aj tento rok darovať 2 % zo svojich daní z príjmov rodičovskému združeniu, ktoré pôsobí pri ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch-Brezanoch. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Za poukázanie Vašich 2% daní Vám už vopred ďakujeme.

     • Všetkovedko

     • VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka .

      V tomto školskom roku sa do súťaže zapojili opäť aj naši žiaci. Súťažilo až 30 žiakov! Najlepší získali titul Všetkovedko, ostatní si odnášajú titul Všetkovedkov učeň. Titul Všetkovedko školy tento rok získali Jessica Mócová a Simon Šujan z 2. B triedy.

      Deti získali pekné ceny a tešili sa aj z malých darčekov - ceruziek, hier, šatiek.

      Srdečne blahoželáme!

     • Mesiac knihy v ŠKD

     • Deti zo školského klubu, si marec-mesiac knihy, pripomenuli rôznymi tvorivými aktivitami. Vytvorili si vlastnú knihu a záložku do knihy, zoznámili sa so slovenskými spisovateľmi detskej literatúry, navštívili školskú knižnicu, svojím kamarátom predstavili svoju obľúbenú knižku, z ktorej si spoločne aj prečítali. Na záver čítali deti aj s pani vychovávateľkou z knihy O trpaslíkovi Hundroškovi svojmu plyšovému kamarátovi Brumkovi.

     • Geografická olympiáda

     • Dňa 05.02. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády kategórie E, F, G online, prostredníctvom platformy EduPage. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci - Natanael Šebest (IX.A), Adrián Kamenský (VIII.B), Sofia Marasová (VII.A) a Ondrej Genzor (V.A). Ondrej Genzor sa umiestnil na 3. mieste a postúpil do krajského kola.  Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do školského i okresného kole gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Ondrejovi prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

     • Biologická olympiáda

     • Dňa 08.02. 2021 prebiehala teoreticko-praktická časť okresného kola biologickej olympiády kategórie C, online, prostredníctvom platformy EduPage. Našu školu reprezentovali žiaci Lucia Pusztaiová (VIII.A) - 10. miesto a Natanael Šebest (IX.A) - 5. miesto. Obaja boli úspešní riešitelia. Gratulujeme k úspešnému zvládnutiu zložitých úloh. Vďaka im patrí aj za reprezentáciu školy v čase online vzdelávania.

     • Oznam pre rodičov!

     • Nadobudnutím účinnosti zákona č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 01. 01. 2021 rušia:

      - odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky,

      - dodatočný  odklad  plnenia povinnej školskej dochádzky.

      Riaditelia ZŠ mohli o dodatočnom odložení  plnenia povinnej školskej dochádzky rozhodovať len do 31. 12. 2020, nesmú už v rámci zápisu detí na plnenie PŠD od školského roku 2021/2022 rozhodovať o  žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (teda ani poradenské zariadenia vydávať podklady pre rozhodnutie).

      Riaditelia MŠ už po 01. 01. 2021 nesmú do materskej školy prijať žiadne dieťa s dodatočne odloženým  plnením povinnej školskej dochádzky, zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na PŠD môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (žiadosť, súhlas poradenského zariadenia alekára, informovaný súhlas ZZ).

      Z prechodných ustanovení (§ 161j) vyplýva: aj v školskom roku 2021/2022 môžu byť prijaté deti do  nultého ročníka, do prípravného ročníka.

     • VYUČOVANIE OD 10.3.2021!

     • Vzhľadom na pomerne priaznivú epidemiologickú situáciu v obci a pokonzultácii s RÚVZ v Prievidzi a po dohode so zriaďovateľom, budevyučovanie všetkých žiakov 1.stupňa a materskej školy prebiehať od 10.3. 2021 naďalej prezenčne  za sprísnených epidemiologických podmienok.Žiaci sa budú učiť podľa platného upraveného rozvrhu.

      Naďalej zostáva podmienka testovania sa rodičov (zákonných zástupcov)žiakov každých 7 dní. Každý žiak pri nástupe odovzdá triednej paniučiteľke Čestné vyhlásenie platné od 8.3.2021. Cestnevyhlásenie_a_súhlas_so_spracovaním_údajov_od_8.3..doc Rodič homôže podať aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta EduPage.

      ŠKD bude fungovať v prevádzke: ranná družina od 6.30 – 7.45 hod, poobedná  do 15,30. Prosíme rodičov, aby kvôli bezpečnosti svojho dieťaťa zvážili nutnosť jeho pobytu v ŠKD. Pokiaľ je nevyhnutné, aby dieťa navštevovalo ŠKD,  prosíme, aby ho vyzdvihli  čo najskôr.

      Zároveň Vás žiadame o zodpovedný prístup. Sledujte zdravotný stavsvojich detí i rodinných príslušníkov. V prípade príznakov čo i lenbežného prechladnutia (nádcha, chrípka, žalúdočné problémy, teplota,...) dieťaťa, rodinného príslušníka, zákonného zástupcu, dieťapreventívne do školy neposielajte.

      Samozrejme, máte právo nechať svoje dieťa doma. V tomto prípade sa dieťabude vzdelávať z domu,  úlohy a zadania  budú zasielané ako zvyčajne cezEduPage.

      Žiaci ročníkov 5. - 9. pokračujú v dištančnom vzdelávaní.Sledujte priebežne stránku školy, v prípade akejkoľvek zmeny Vás budemeinformovať.

     • Testovanie

     • Dňa 6.3.2021 bude v priestoroch telocvične prebiehať 8:00 - 9:00 testovanie zamestnancov školy a rodičov našich žiakov.

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka

     • Vážení rodičia,

      riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:


      oznamuje zákonným zástupcom, že bude od 8.3.2021 do odvolania prevádzka ŠKD v obmedzenom režime, len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry, deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu (musia pracovať prezenčne) a pre deti rodičov, ktorí nemajú podmienky na dištančné vyučovanie z domu. Prevádzka ŠKD bude v čase od 6,30 do 15,30 hod.  

      • deti sa budú vzdelávať v rámci ŠKD podľa počtu prihlásených žiakov nasledovne:
      1. PREZENČNE – 1.A, 1.B, 3.B, 4.B
      2. DIŠTANČNE – 2.A, 2.B, 3.A, 4.A
      • aj keď sa trieda vzdeláva prezenčne, je zabezpečené aj dištančné vyučovanie pre ostatných žiakov (podrobnejšie vás budú informovať triedne učiteľky hneď, ako to budú mať pripravené)
      • školský autobus bude v prevádzke
      • čoskoro zverejníme nový rozvrh
      • žiaci 3.A sa môžu prihlásiť až po karanténe
      • ak sa vám zmení situácia, tak nám to hneď prosím nahláste cez správu na edupage  alebo                      na t.č. 0902 623 408 – Mgr. Lucia Šujanová
      • rodičia, ktorí prihlásili deti do ŠKD musia odovzdať 8.3.2021 

      alebo

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk