• Biologická olympiáda

     • Dňa 20.04. 2021 prebiehala teoreticko-praktická časť okresného kola biologickej olympiády kategórie D, online, prostredníctvom platformy EduPage. Úspešnému riešiteľovi Jurajovi Mrázikovi zo 7.A gratulujeme. Úprimné poďakovanie patrí aj žiačke Alžbete Tamare Velickej (6.A) za reprezentáciu školy a zvládnutie zložitých biologických úloh.  

      Želáme veľa dalších (bio)logických  úspechov! 

     • Dobrá vec sa podarila - mimoriadny spoj

     • Ďakujeme obciam Nedožery-Brezany, Poluvsie, Pravenec a SAD v Prievidzi za spoluprácu a ochotu, vďaka ktorej sa nám podarilo zabezpečiť mimoriadny spoj pre našich dochádzajúcich žiakov na budúci týždeň. V rámci ich nástupu do školy po dlhšom čase majú teda možnosť dopraviť sa aj v skorších hodinách po vyučovaní bezpečne domov.

      Autobus SAD Prievidza bude pristavený o 11:55 pred našou školou a deti budú mať možnosť vystúpiť na zastávkach SAD Prievidza v Praveneci časť Kolónia, Poluvsie rázcestie, Pravenec dedina - pri kaštieli.

     • Testovanie na COVID-19

     • Vážení rodičia,

      testovanie na Covid-19 sa v obci Nedožery-Brezany uskutoční v telocvični Základnej školy v sobotu 24.04. 2021 v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Testovacie tímy budú mať prestávku od 12:00 hod. do 12:45 hod.

      Posledný ster sa realizuje 20 minút pred prestávkou alebo pred koncom odberného času.

     • Deň Zeme v ŠKD

     • Dňu Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla sa venovali aj deti zo školského klubu. Lásku k Zemi si pripomenuli výtvarnou tvorbou a rozprávaním sa o nej.

     • Praktická geometria

     • Na hodine geometrie sa druháci venujú aj praktickým činnostiam. Odhadujú a merajú dĺžky a šírky rôznych predmetov. Tak sa vybrali aj na školskú chodbu a merali ju. Teta upratovačka sa veru riadne nachodí, kým  ju celú poumýva!

     • Môj obľúbený recept

     • V rámci dištančnej výučby žiaci 6.A triedy vypracovali projekty v angličtine na tému My favourite recipe - Môj obľúbený recept. Mnohí si recepty vyskúšali a výsledky svojho kuchárskeho umenia  zdokumentovali. Môžete sa inšpirovať vo fotoalbume.

     • Informácia pre rodičov

     • Účasť žiakov na vyučovaní je podmienená negatívnym testom jedného zákonného zástupcu žiaka a tiež žiaka 2. stupňa (RT - PCR test, Antigénový test, Kloktací test) každých 7 dní a túto skutočnosť musí uviesť v čestnom vyhlásení. Čestné vyhlásenie vypĺňate aj vtedy, ak máte výnimku. Treba to v čestnom vyhlásení uviesť. 

     • Matematický Klokan

     • Dňa 19. 4. naše deti opäť ukázali svoju šikovnosť a súťaživosť. Zapojili sa totiž do sútaže Klokan a riešili úlohy  z matematiky. Súťažilo  až 26 žiakov 1. - 4.  ročníka. Tešíme sa na výsledky.

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 13.-14.04. 2021 prebiehalo okresné kolo Pytagoriády. V kategórii P3 sa na 1. mieste umiestnila žiačka Hana Djokičová (III.B). Žiaci Matej Genzor (III.B), Oliver Mihalička (IV.A), Petra Šimová (IV.B), Zuzana Djokičová (V.A) a Michal Dvorský (V.B) boli úspešní riešitelia. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k úspešnému riešeniu rôznych matematických úloh.

     • Okres Prievidza

     • Žiaci 4. ročníka na hodinách vlastivedy spoznávajú jednotlivé oblasti Slovenska. Jednou z oblasti je aj okres Prievidza. Žiaci si vybrali dve sídla v okrese Prievidza a informácie o nich spracovali do zaujímavých projektov.

     • Austrália mojimi očami

     • Počas dištančného vzdelávania nezaháľali ani žiaci 9. ročníka. Na hodinách geografie vypracovali veľmi pekné projekty s názvom Austrália mojimi očami, pri ktorých využili poznatky z predchádzajúcich hodín.

     • Návrat žiakov 8. a 9. ročníka do škôl

     • Vážení rodičia,

      Na základe rozhodnutia ministra školstva SR bude od 19. 04. 2021 obnovené školské (prezenčné) vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.  

      Účasť na vyučovaní od  19. 4. 2021 je podmienená negatívnym testom  jedného zákonného zástupcu žiaka a tiež žiaka 2. stupňa každých 7 dní a túto skutočnosť musí uviesť v čestnom vyhlásení. 

      Riaditeľ školy alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov – môžete vyplniť prostredníctvom EduPage, prípadne osobne vyplniť v škole ráno pred vyučovaním. Žiak toto prehlásenie predkladá svojmu triednemu učiteľovi prostredníctvom EduPage, alebo zamestnancovi vykonávajúcemu ranný filter pri príchode do školy.

      Neprikladajte k čestným vyhláseniam kópie certifikátov.

            Žiaci, ktorí nenastúpia na prezenčné vyučovanie z  dôvodu netestovania sa zákonného zástupcu antigénovými/PCR testami , naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní (bude prebiehať formou zadávania úloh).

           Od 26. apríla 2021 sa následne obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzkach všetkých školských zariadení v súlade s podmienkami regionálneho COVID AUTOMAT-u.

     • Nové informácie - zápis do 1. ročníka 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      Overenie údajov a podpis  prihlášky  do 1. ročníka 

      • Prihlášku  dieťaťa do 1. ročníka  zákonní zástupcovia môžu prísť podpísať osobne vo vyhradenom priestore školy v dňoch 19.4. - 23.4.2021 v čase 6:30 - 14:30 (keď prídete ku vchodu školy, tak zavolajte na č. 0911 381 999) bez osobnej prítomnosti detí.  Dodržané musia byť hygienicko-epidemiologické opatrenia, t.j. pri vstupe do budovy školy musia mať rodičia respirátor, ochranné rukavice a svoje vlastné pero.
      • K overeniu údajov je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov.
      • V prípade neúčasti druhého rodiča, je potrebné doniesť podpísaný súhlas rodiča o výbere základnej školy (tlačivo: Súhlas druhého zákonného zástupcu s výberom školy).
      • ak ste v karanténe, tak nám date prosím vedieť, prihlášku prídete podpísať neskôr.
     • Projekt „Čítame radi“

     • V decembri sa naša škola zapojila do výzvy Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.

      Na základe nášho úspešného projektu získala škola maximálnu finančnú podporu vo výške  800€ na nákup kníh do školskej knižnice.

      A tak nám do školskej knižnice pribudli knihy súčasných autorov pre deti a mládež, ktoré potešili žiakov 1. aj  2. stupňa a obohatili sme knižnicu aj o odbornú literatúru, ktorú môžu využiť učitelia ako názornú pomôcku a žiaci  pri  tvorbe projektov, či na vyhľadávanie informácií potrebných na vyučovanie.

       

       V rámci  projektu realizujeme viaceré čitateľské aktivity, pri ktorých využívame aj novo získané knihy.

       

      ČÍTA CELÁ ŠKOLA – ČITATEĽSKÝ MARATÓN – zameraná na čítanie s porozumením – žiaci po prečítaní určitej časti danej knihy, vytvorili kvízové otázky a plagát pre svojich spolužiakov v paralelnej triede.

       

      KNIHA - NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA – zameraná na pravidelné čítanie – žiaci 1. stupňa pridávajú na strom knižné listy, ktoré predstavujú prečítané knihy. Prečítali a v škole prezentovali zatiaľ 117 kníh.

       

      ČÍTAJÚ STARŠÍ MLADŠÍM – zameraná na vzbudenie záujmu o čítanie - dramatizovaným čítaním zaujať a motivovať k čítaniu aj najmladších.

       

      Veríme, že každý rok budeme môcť obohatiť našu knižnicu o knižné novinky, ktoré sú pre deti atraktívne na čítanie a pomôžu im zvládnuť nielen techniku čítania, ale aj čítanie s porozumením.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764
    • zsnb@centrum.sk