• Dopravná výchova

     • V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov a budúcich vodičov motorových vozidiel.

      Žiaci 1. stupňa a materskej školy sa 6. a 7. 9. 2021 zúčastnili vyučovania dopravnej výchovy na školskom ihrisku. Svoje zručnosti predvádzali na bicykloch a kolobežkách a aj ako účastníci cestnej premávky.

     • Vyčistenie školského areálu

     • Ďakujeme usilovným piatakom za skrášlenie kvetináča pred telocvičňou a šikovným siedmakom za čistenie školského areálu po stavebných prácach.

     • Technika

     • Práca v školskej dielni je pre žiakov nielen o získavaní zručností a nových skúseností s materiálmi, ale tiež zábavou. Nech im záujem a húževnatosť vydrží aj v priebehu školského roka!

     • Projekt - Noc výskumníkov

     • Piatok, 24. septembra bol pre žiakov deviateho ročníka o niečo zaujímavejši. Stali sa z nich na chvíľu mladí vyskumníci, vďaka projektu "Noc výskumníkov" do ktorého sme sa zapojili. Na školu "dorazil" VEDECKÝ KURIÉR a priniesol balíčky s pomôckami na realizáciu dvoch biologických experimentov. Každý zo žiakov IX.A aj IX.B si vyskúšal extrahovať svoju vlastnú genetickú informáciu - DNA. Žiaci IX.B sa navyše naučili, ako sa kultivujú baktérie. 

      Bol to skvelý "vedecký" záver týždňa. Želáme si, aby sa z našich žiakov stali jedného dňa prvotriedni vedci. Stači ich len správne motivovať. 

     • Európsky deň jazykov na našej škole

     • Jazykovú a kultúrnu rozmanitosť ako aj význam ovládania cudzích jazykov si 26.septembra, počas Európskeho dňa jazykov, pripomína celá Európa už 20 rokov. Pri tejto príležitosti sme zo žiackych prác, cudzojazyčných plagátov, máp, novín, časopisov, kníh, kalendárov a prázdninových suvenírov pripravili na našej škole tematickú výstavu. Hodiny cudzích jazykov si žiaci spestrili besedami o dôležitosti a potrebe dorozumenia sa v cudzích jazykoch, zaujímavosťami o európskych a svetových jazykoch či o niektorých krajinách Európy. Žiaci riešili rôzne kvízy s jazykovým zameraním, naučili sa zopár výrazov povedať v rôznych jazykoch, zoznámili sa s anglickými skratkami. Veríme, že sme našich žiakov podnietili k ďalšiemu jazykovému vzdelávaniu, veď nie nadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

     • OZNAM: Ag samotesty

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.

      Od pondelka 13.9.2021 v čase od 7:00 do 15:00 prebieha výdaj Ag samodiagnostických testov pre všetkých, ktorí si tieto testy aj objednali. Je potrebné prísť osobne. Samotesty budú odovzdávané na základe podpisu objednávateľa/zákonného zástupcu.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Plavecký výcvik

     • Mesiac september je pre našich tretiakov a štvrtákov výnimočný. Pýtate sa prečo? Žiaci vedia, že školské lavice a učebnice vystrieda voda v bazéne, plávacie dosky a kopec nových zážitkov.

      Prvý kontakt s vodou bol u niektorých žiakov nesmelý. Postupne sa strach z vody strácal, menili sa ich pocity a žiaci zistili, že voda je fajn a plavecký výcvik absolvujú s nadšením a s radosťou. Žiaci svedomite plnia všetky úlohy pod vedením skúsených inštruktorov.

      Týždeň prešiel ako voda a všetci žiaci úspešne ukončili plavecký výcvik. Veľké poďakovanie patrí všetkým inštruktorom a aj našim pani učiteľkám.

     • Školský psychológ

     • Škola by mala byť pre žiakov a učiteľov priateľským prostredím, v ktorom trávime veľkú časť dňa. 

      Je dôležité, aby sme ho trávili s plným využitím svojich schopností, vyrovnávali sa so záťažou, ktorú školské  povinnosti prinášajú, ale aj konštruktívne a efektívne vychádzali so svojimi spolužiakmi, pedagógmi, či kolegami.

      Školský psychológ poskytuje poradenstvo žiakom, učiteľom a zákonným zástupcom, pomáha s prekonávaním  ťažkostí v učení i správaní, ale môže pomôcť aj pri prekonávaní osobných ťažkostí vo vzťahoch priamo nesúvisiacich so školou.

      Na našej škole pôsobí  školská psychologička

      Mgr. Kamila Bičanová

      Vypočuje, poradí, naviguje, pracuje diskrétne...

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Dňa 2.9.2021 sa opäť otvorili brány našej školy. Úvodné slová patrili p. riaditeľovi Duhajovi, ktorý srdečne privítal všetkých žiakov, zvlášť prvákov  a poprial im veľa šťastia a osobných úspechov.  Po krátkom príhovore predstavil nových  učiteľov  školy.

      Školský rok je otvorený a nás čaká desať mesiacov usilovnej práce, ktorú spoločnými silami hravo zvládneme. Tak nech sa nám všetkým darí!

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764
    • zsnb@centrum.sk