• Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 22.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo postupovej jazykovej súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Žiaci, pre ktorých je angličtina nielen povinným vyučovacím predmetom, ale majú k nej bližší vzťah, súťažili v dvoch kategóriách: 1A (5., 6., 7.r.) a 1B (8., 9.r.). Tento rok sa súťaže zúčastnilo 12 žiakov. Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné :

      Kategória 1A :   

      1. miesto – Ondrej Genzor zo 6.A   

      2. miesto – Adela Buráková z 5.A

      3. miesto – Nikola Ješíková zo 7.A   

       

      Kategória 1B : 

      1. miesto – Kristína Čičmancová z 9.B   

      2. miesto – Leila Reginová z 9.B   

      3. miesto – Nela Liptáková z 9.B   

      Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a záujem, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Aktuálne a doplnené usmernenia

     • Na základe vyhlásenia núdzového stavu došlo ku aktualizácii a doplneniu niektorých údajov v školskom semafore.
       

      • Použitie domácich samotestov je rodič povinný hlásiť škole prostredníctvom Edupage.
      • V prípade pozitívneho domáceho samotestovania rodič bezodkladne oznámi pozitívny výsledok škole, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.
      • Žiak zostáva doma nemôže ísť do školy.
      • Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnymsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem ch, ktorí majú nimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk
      • Krúžková činnosť sa nerealizuje.
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný, alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.
      • Pri každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového.

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,

      s platnosťou od 26.11.2021( piatok ) z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na škole, nedokážeme personálne pokryť a zabezpečiť prezenčnú formu vyučovania na 2. stupni ( v ročníkoch 5. až 9. ) Z tohto dôvodu prechádza celý druhý stupeň na dištančnú formu vzdelávania. Rozvrhy pre nasledujúce dni Vám, ako i Vašim deťom, budú v priebehu dnešného dňa sprístupnené prostredníctvom Edupage. Prosím, nezabudnite sledovať tento komunikačný kanál ako i naše webové sídlo.  Akonáhle bude v našich silách, a dôjde k zlepšeniu, opäť prechádzame na prezenčnú formu vzdelávania v škole. Budete o tom včas informovaní.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,
      s platnosťou od 25.11.2021 platí Vyhláška č. 262 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
      Všetkým osobám sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov. Povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov veku.

      Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade žiakov v škole alebo v školskom zariadení.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Každoročne sa naši žiaci zapájajú do olympiády, ktorá preverí ich znalosti z rodného jazyka. Aj tento školský rok sa olympiáda uskutočnila v online prostredí.

      15.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo. Potešil nás mimoriadny záujem žiačok 8. a 9. ročníka zúčastniť sa  a porovnať svoje vedomosti z rodného jazyka. Z 11 súťažiacich  sa stali  úspešnými riešiteľkami školského kola a prvé pozície obsadili žiačky:

      1. miesto: Kristína Svetláková 9.B

      2. miesto: Leila Reginová 9.B

      3. miesto: Hana Gromová 9.A

      Okresné kolo sa uskutočnilo 12.11.2021 a našu školu reprezentovala Kristína Svetláková z 9. B. Naša žiačka sa stala úspešnou riešiteľkou a v konkurencii 15 súťažiacich z celého okresu obsadila pekné 6. miesto. Gratulujeme!

       

     • Pozastavená činnosť ŠKD

     • Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na našej škole a nariadených karanténnych opatrení, je s platnosťou od 22.11.2021. (pondelok) dočasne pozastavená činnosť v oddelení našej rannej ŠKD ako i ŠKD pre 3. a 4. ročník. 

     • Mlsné jazýčky

     • alebo ako nám ide varenie

      V tomto školskom roku sme otvorili krúžok Mlsné jazýčky. Deti sa na krúžok vždy tešia a ako im to ide si môžete pozrieť na fotografiách.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764