• Aktuálne platné zmeny v školskom semafore

      • V prípade pozitívneho domáceho Ag samotestu,  ide do domácej izolácie iba tento žiak. Jeho spolužiaci, pokiaľ neprejavujú príznaky naďalej navštevujú školu.
      • V prípade pozitívneho výsledku domáceho Ag samotestu, kontaktujte detského lekára a informujte školu. Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia. Pri dlhšej absencii musí predložiť potvrdenie od lekára. Toto môže byť škole (cez Edupage) alebo rodičovi, zaslané aj mailom, prípadne lekár môže školu informovať aj telefonicky, ak potvrdenie nevie zaslať mailom.   
      • V prípade absencie žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne dni (vrátane víkendov a sviatkov), rodič predkladá (cez Edupage) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.“
      • Domáca izolácia trvá 5 dní.  Je spojená s obmedzením pohybu pozitívnej osoby, a vzťahuje sa iba na žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov v škole. Po jej ukončení je osoba povinná mať nasledovných 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, žiaci môžu mať aj rúško. Neodporúča sa hneď navštevovať mimoškolské aktivity a krúžky.
      • Pedagogickí a odborní zamestnanci po úzkom kontakte s pozitívnym nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia.
      • Domáca karanténa pri kontakte s pozitívnym v škole, sa neuplatňuje. Namiesto karantény sa pre všetkých zavádza nosenie respirátora/rúška po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnym.
      • Všetky uvedené osoby ( žiaci, pedagogickí a odborní zamestnanci) ktorí prišli v škole do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou, musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 10 dní. Žiaci môžu respirátor nahradiť rúškom.
      • V triedach sa zrušuje povinnosť nosenia rúšok/respirátora. Zostáva však povinnosť ich nosenia v spoločných priestoroch (chodba, WC, jedáleň), tiež po návrate z domácej izolácie v prípade pozitivity (5 dní všade), a po kontakte s pozitívnou osobou (10 dní všade).
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je povolený po predložení „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka“.
      • Ak bol žiak mimo školy v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, a nemá výnimku z karantény, nastupuje do 5 dňovej karantény, a nenavštevuje školu, školské zariadenie, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Do školy sa môže vrátiť, ak za posledných 24 hodín karantény neprejavuje príznaky. Pri návrate žiaka otestujte, zašlite nám záznam o použití domáceho Ag testu a Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto platí aj pre zamestnancov školy.
      • V prípade pozitívneho výsledku domáceho Ag samotestu nám po ukončení domácej izolácie zašlite (Edupage) „ Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie Covid 19 a o absolvovaní izolácie“. Na jeho základe bude mať žiak výnimku z karantény v škole, školskom zariadení.
      • Distribúcia Ag samotestov v počte 5 ks na žiaka v roku 2022 bude závisieť od záujmu zo strany rodičov a počtu vykázaných samostestov ktoré budú zaslané ( minimálne na úrovni 50%).
      • Ranný filter sa naďalej vykonáva z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
     • Valentín v ŠKD

     • 14. februára sme oslávili,

      všetci sme sa dobre bavili.

      Radi sa všetci máme,

      srdiečka si maľovali na tváre.

      Aj sme si spolu zatancovali, 

      kosti naše rozhýbali.

      Nechýbalo ani vyznanie lásky,

      prsteň navliekol gentleman na prst krásky.

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 9.2.2022 sa konalo okresné kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády. Tento rok sa úlohy riešili dištančnou formou. Našu školu reprezentovali Šimon Mathias Zábojník zo 6.B v kategórii F a Dominik Kmeť, Leila Reginová z 9.B v kategórii C. Vo veľkej konkurencii sa stali všetci úspešnými riešiteľmi.

      Srdečne im blahoželáme a spoločne sa tešíme z ich dosiahnutého úspechu.

      Žiakov pripravoval: Mgr. Jaroslav Lang

     • Karanténa

     • Touto cestou prosíme žiakov v karanténe ktorí nemajú výnimku, aby dodržiavali pravidlá, nechodili do kolektívu, nezhromažďovali sa, a na čas obmedzili aj tréningovú a krúžkovú činnosť. Tak isto vyzývame zákonných zástupcov na spoluprácu pri dodržiavaní pravidiel. Ďakujeme.

     • Lyžiarsky výcvik

     • Žiaci 8. a 9. ročníka sa tento týždeň zúčastňujú lyžiarskeho výcviku vo Valči.

      Počasie je zimné ako má byť, snehu je dosť, inštruktori sú príjemní a tak všetci usilovne trénujú. A pokroky sa dostavujú hneď od druhého dňa. Polovica začiatočníckeho družstva si už trúfla na normálnu pomu a zvládla  bezpečne aj cestu dolu. Skupiny pokročilých už dnes využívali sedačkovú lanovku a ide im to na všetkých zjazdovkách.

      Máme z nich radosť!

     • Olympijský odznak všestrannosti

     • Projekt Olympijský odznak všestrannosti je  športový projekt SOŠV, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja 11 a 12 ročných žiakov. 

      Zapojení boli žiaci 6. ročníka, ktorí absolvovali  na hodine telesnej výchovy predpísané testy ktoré preverili ich kondičné a koordinačné schopnosti.

      Za svoje výkony dostali certifikáty a tí  najzdatnejší aj odznaky zdatnosti.

      Strieborný odznak zdatnosti získali:

      Barényi Marco 6.A

      Djokičová Zuzana 6.A

      Dvorský Michal 6.B

      Vrábel Lukáš 6.B

      Nguyen Linda 6.B

      Majzlanová Zuzana 6.B

      Lehotská Vivien 6.B

      Bronzový odznak zdatnosti:

      Oršula Daniel 6.A

      Engelhardtová Nella 6.A

      Jurčová Miriam 6.A

      Mikulášiková Nela 6.B

      Všetkým blahoželáme k dosiahnutým   výsledkom a veríme, že to bude všetkých motivovať k  pravidelnému

      športovaniu a zlepšovaniu svojich pohybových schopností.

     • Posedenie pri bylinkovom čaji v ŠKD

     • V mesiaci január sme si v školskom klube zorganizovali posedenie pri bylinkovom čaji. Deti sa dozvedeli o bylinkách, z ktorých sa pripravuje čaj a vytvorili si vlastný návrh hrnčeka na čaj. Čaje nielen, že vynikajúco chutili, ale i krásne rozvoniavali po celej triede.

     • Hudobná škola Yamaha

     • Tento rok prebieha na škole krúžok Yamaha. Napriek tomu, že bol istý čas pozastavený, podarilo sa žiakom nacvičiť repertoár skladieb, ktorý ďalej rozširujú. 

      Skupinová hra na keyboardy je zábava a zároveň výzva. Niektorí žiaci sú totiž začiatočníci. Krátky videozáznam z hodín si môžete pozrieť na Web stránke školy.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764