• Európsky deň jazykov na našej škole

     • Aj tento rok sme sa zapojili do aktivít k Európskemu dňu jazykov (26. september). Pri tejto príležitosti sme zo žiackych prác, projektov, novín, časopisov, slovníkov, kníh, kalendárov a prázdninových suvenírov pripravili na našej škole tematickú výstavu. Hodiny cudzích jazykov, ale aj techniky si žiaci spestrili besedami o dôležitosti a potrebe dorozumenia sa v cudzích jazykoch, riešili jazykové kvízy, podľa obrázkov a vlajok hádali štáty v Európe, podľa zvukových ukážok tipovali jazyky, vyskúšali si rôzne jazykolamy, hrali hry, ochutnali pravý anglický čaj. Zábavné jazykové, hudobné a geografické úlohy si pre našich šiestakov pripravili aj žiačky 9.A triedy. Veríme, že sme takto našich žiakov podnietili k ďalšiemu jazykovému vzdelávaniu a spestrili im vyučovacie hodiny.

     • Oznam: Súkromná základná umelecká škola

     • Vážení rodičia,
      Súkromná základná umelecká škola Nedožery-Brezany, Vám ponúka možnosť prihlásiť
      v školskom roku 2022/2023 Vaše dieťa na štúdium v hudobnom a literárno-dramatickom odbore.
      V hudobnom odbore je možné prihlásiť dieťa na spev, hru na klavíri, gitare a bicích nástrojoch. Zápis
      žiakov pre uvedený školský rok bude prebiehať do 14. 9. 2022. V prípade záujmu nás kontaktujte na
      tel. č. 0917 264 589, alebo prostredníctvom e-mailu: sukromnazus.nb@gmail.com. 

     • Úvodné informácie k novému školskému roku

     •  

       

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.
      V súvislosti s novým školským rokom máme pre Vás úvodné info.

      • Zaslať /doručiť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" aj v prípade absencie žiaka  v trvaní 5 a viac dní, nasledujúcich po sebe (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

      • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú), aj z dôvodu ochorenia. Pri väčšom počte dní sa vyžaduje potvrdenie od lekára.

      • Domáce samotestovanie je dobrovoľné. Rodičia nie sú povinní vykazovať vykonanie Ag testu.

      • Ak mal žiak pozitívny výsledok Ag testu, rodič žiaka to bezodkladne oznámi lekárovi, žiak zostáva doma. ďalší postup určí ošetrujúci lekár.

      • Vstup do školy je umožnený iba osobám bez príznakov infekcie dýchacích ciest, zodpovedajúce príznakom ochorenia COVID 19.

      • Žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom. Z dôvodu obavy o svoje zdravie, môžu mať osoby dobrovoľne nasadené rúško/respirátor.

      • Ranný filter sa nevykonáva, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situácie sa môže zaviesť.

      • Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom školy. Cudzím stravníkom je zabezpečený len výdaj jedla.

      Uvedené informácie vychádzajú z dokumentu „Zelená otvoreným školám" Ministerstva školstva .
      Nájdete ho aj pod priloženým linkom.

      Ďakujeme

     • Výhercovia Lacove chrobáky

     • Vernisáž a ocenenie výhercov - 3.9.2022 o 15:00

      Z našej školy získala Kristína Čičmancová 3. miesto v kategórii Realita ZŠ 11 - 15 rokov a Adrián Kamenský 3. miesto v kategórii Fantázia ZŠ 11 - 15 rokov. Výhercom GRATULUJEME. Vernisáže sa môže zúčastniť ktokoľvek z Vás.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0903 548 824 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
    • 036126764