• Exkurzia žiakov 8. a 9. ročníka vo firme GeWiS Slovakia s.r.o so sídlom v Prievidzi

     • Dňa 26.10. sa žiaci 8. a 9. ročníka v rámci hodiny Techniky, zúčastnili exkurzie vo firme GeWiS Slovakia s.r.o so sídlom v Prievidzi. Po krátkej prednáške o vzniku a pôsobnosti firmy, sa presunuli do učebne, a do dielne duálneho vzdelávania. Mali možnosť dozvedieť sa o štúdiu mechatroniky a programátorstva. V dielni si mohli vyskúšať zhotovenie vlastného výrobku, a zároveň mali možnosť vidieť prax stredoškolákov, ktorí s nimi zdieľali svoje doterajšie skúsenosti. Táto návšteva bola pre všetkých zúčastnených, veľmi podnetná. Určite pomôže žiakom aj pri výbere ich budúceho povolania.

     • Ďakujeme

     • Ďakujeme spoločnosti Paspol SK s.r.o za krásne, praktické a veľké podložky, ktoré budú využité v rámci výuky v našom čitateľskom kútiku, a zároveň poslúžia aj na relax našim žiakom. Veľká vďaka.

     • Hodina geografie

     • Žiaci 5. ročníka na hodinách geografie pracovali na projekte Slnečná sústava mojimi očami. Žiaci pracovali v 2 skupinách v každej triede (chlapci a dievčatá). Pri svojej práci využili veľkú snahu, tvorivosť a samozrejme súťaživosť. Pri tvorbe projektu žiaci využili poznatky a zručnosti nielen z hodín vlastivedy a geografie, ale i zručnosti z výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Projekty sa im veľmi vydarili. Sú naozaj veľmi pekné a niektoré farebné prevedenia planét boli takmer rovnaké s obrazovým materiálom, ktorý žiaci použili ako predlohu.

     • PRAKTICKÁ ANGLIČTINA V 9. ROČNÍKU

     • Zaujímavým spestrením hodiny anglického jazyka v 9.A triede bola simulovaná situácia – reklamácia v obchode. Na dialógy vo dvojiciach sa naši deviataci dôsledne pripravili. Rozdelili si úlohy, dohodli sa, čo bude predmetom reklamácie, priniesli si „rekvizity“ i kostýmy. V praktickej komunikácii využili konverzačné frázy a vhodnú slovnú zásobu. Vďaka takýmto aktivitám si žiaci rozvíjajú kreatívne myslenie, komunikatívne kompetencie, učia sa plynulejšie komunikovať v cudzom jazyku, viesť dialóg, aktívne počúvať a spolupracovať so spolužiakmi.

     • Exkurzia vo Zvolene

     • 24.10. 2022 boli piataci a šiestaci na výlete vo Zvolene na Pustom hrade a Zvolenskom zámku. Žiaci sa dozvedeli o histórii Pustého hradu a taktiež si vyskúšali prácu archeológa. V archeopieskovisku si hľadali svoje kráľovské mince, ktoré potom museli aj očistiť a vybrať kladivom z obalu. Na Zvolenskom zámku sa dozvedeli čo je to galéria a čo sa v nej nachádza.

     • Prednáška - Svetový deň zdravia

     • V rámci svetového dňa výživy 21.10.2022, sa  na našej škole uskutočnila prednáška z RÚVZ Prievidza o zdravej výžive,  kde sa žiaci 3. a 4. ročníka dozvedeli viac o zdravých potravinách a zdravom spôsobe života.

     • Svetový deň pošty

     • Aj tento rok sme si s deťmi v ŠKD pripomenuli Svetový deň pošty. Pre kamarátov z Nitry a Lazian sme napísali listy a vyrobili originálne poštové známky. Netrpezlivo sme čakali, či na nás naši rovesníci nezabudli. A nezabudli! Dočkali sme sa krásnych listov a malých darčekov.

     • Šarkaniáda v ŠKD

     • Letí šarkan, letí

      z hora vidí deti.

      Príde pani jeseň,

      zaspieva im pieseň.

      Šarkan, ten má jeseň rád,

      s vetrom je on kamarát.

      Pozrite sa deti ako krásne letím,

      veľa pekných stužiek mám,

      farebný som kvôli vám.

     • Hodina dejepisu

     • Na hodine dejepisu v piatom ročníku sme mali v škole návštevu. Pán Jozef Majzlan deťom porozprával o archeológii a svojich nálezoch na Hornej Nitre. Taktiež sme porovnávali minulosť s prítomnosťou pomocou hry kto je kto. Zostrojili sme si časovú schránku a slnečné hodiny. Nezabudli sme ani na úctu k starším (aj z historického hľadiska). 

     • Jeseň u nás v škole

     • Dôkazom, že škola nás baví aj v čase keď je všetko krásne sfarbené, sú diela našich žiakov a ich tvorba a nápady. 

     • Šarkaniáda

     • Ako každý rok, aj tento si žiaci prvého stupňa pripravili na hodinách výtvarnej výchovy šarkany. V pondelok 10. 10.2022 sa všetci žiaci stretli na školskom dvore a predviedli svoje výtvory na Šarkaniáde.

     • Plavecký výcvik

     • V týždni od 3. októbra do 7. októbra 2022 žiaci 2., 3. a 4. ročníka absolvovali plavecký výcvik. Konal sa v priestoroch  NCVP v Novákoch pod vedením skúsených inštruktorov plávania. Deti boli rozdelené do dvoch družstiev a počas celého týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Boli sme na našich žiakov pyšné. Boli disciplinovaní, snaživí a každý urobil veľa práce. Na konci každý získal diplom.

       

     • Učebňa mlsných jazykov

     • Spojili sme sily a vďaka podpore Rodičovského združenia, sponzorskému daru Obce Nedožery-Brezany, sponzorskému daru Elektroservis Paulíček, ako aj našej vlastnej snahe a ochote, sa podarilo dovybaviť učebňu, ktorá bude slúžiť pre potreby vyučovania predmetu Technika, ako aj pre potreby krúžkovej činnosti. Ďakujeme

     • Putovanie Prievidzou

     • Na hodine dejepisu sa uskutočnilo podujatie "putovanie Prievidzou". Deti 5.A a 5.B triedy sa zábavnou formou,  pomocou hry dozvedeli zaujímavosti o histórií Hornej Nitry. 

     • Varenie v škole

     • Na hodine Techniky deviataci aj varia. V novej rúre si skúsili pečenie cookies, degustátormi boli aj učitelia.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk