• Dejepis inak

     • Žiaci na hodine dejepisu hrali únikovú hru. Úlohou žiakov bolo hľadať obálky s indíciami a úlohami. Všetky úlohy sa týkali histórie dušičiek. Žiakom sa aj úspešne podarilo spoločnými silami postaviť stem most pre tekvicu. V poslednej obálke sa nachádzal kľúč od zámku ktorým bola zamknutá krabica. Čas žiakom bežal ale nakoniec všetci stihli včas uniknúť. Poslednou úlohou boli zábavné fazuľky Harryho Pottera. Žiaci si pochutnali na príchutiach ako dážďovka, čierne korenie, a pod..

     • Exkurzia žiakov 8. a 9. ročníka vo firme GeWiS Slovakia s.r.o so sídlom v Prievidzi

     • Dňa 26.10. sa žiaci 8. a 9. ročníka v rámci hodiny Techniky, zúčastnili exkurzie vo firme GeWiS Slovakia s.r.o so sídlom v Prievidzi. Po krátkej prednáške o vzniku a pôsobnosti firmy, sa presunuli do učebne, a do dielne duálneho vzdelávania. Mali možnosť dozvedieť sa o štúdiu mechatroniky a programátorstva. V dielni si mohli vyskúšať zhotovenie vlastného výrobku, a zároveň mali možnosť vidieť prax stredoškolákov, ktorí s nimi zdieľali svoje doterajšie skúsenosti. Táto návšteva bola pre všetkých zúčastnených, veľmi podnetná. Určite pomôže žiakom aj pri výbere ich budúceho povolania.

     • Ďakujeme

     • Ďakujeme spoločnosti Paspol SK s.r.o za krásne, praktické a veľké podložky, ktoré budú využité v rámci výuky v našom čitateľskom kútiku, a zároveň poslúžia aj na relax našim žiakom. Veľká vďaka.

     • Hodina geografie

     • Žiaci 5. ročníka na hodinách geografie pracovali na projekte Slnečná sústava mojimi očami. Žiaci pracovali v 2 skupinách v každej triede (chlapci a dievčatá). Pri svojej práci využili veľkú snahu, tvorivosť a samozrejme súťaživosť. Pri tvorbe projektu žiaci využili poznatky a zručnosti nielen z hodín vlastivedy a geografie, ale i zručnosti z výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Projekty sa im veľmi vydarili. Sú naozaj veľmi pekné a niektoré farebné prevedenia planét boli takmer rovnaké s obrazovým materiálom, ktorý žiaci použili ako predlohu.

     • PRAKTICKÁ ANGLIČTINA V 9. ROČNÍKU

     • Zaujímavým spestrením hodiny anglického jazyka v 9.A triede bola simulovaná situácia – reklamácia v obchode. Na dialógy vo dvojiciach sa naši deviataci dôsledne pripravili. Rozdelili si úlohy, dohodli sa, čo bude predmetom reklamácie, priniesli si „rekvizity“ i kostýmy. V praktickej komunikácii využili konverzačné frázy a vhodnú slovnú zásobu. Vďaka takýmto aktivitám si žiaci rozvíjajú kreatívne myslenie, komunikatívne kompetencie, učia sa plynulejšie komunikovať v cudzom jazyku, viesť dialóg, aktívne počúvať a spolupracovať so spolužiakmi.

     • Exkurzia vo Zvolene

     • 24.10. 2022 boli piataci a šiestaci na výlete vo Zvolene na Pustom hrade a Zvolenskom zámku. Žiaci sa dozvedeli o histórii Pustého hradu a taktiež si vyskúšali prácu archeológa. V archeopieskovisku si hľadali svoje kráľovské mince, ktoré potom museli aj očistiť a vybrať kladivom z obalu. Na Zvolenskom zámku sa dozvedeli čo je to galéria a čo sa v nej nachádza.

     • Prednáška - Svetový deň zdravia

     • V rámci svetového dňa výživy 21.10.2022, sa  na našej škole uskutočnila prednáška z RÚVZ Prievidza o zdravej výžive,  kde sa žiaci 3. a 4. ročníka dozvedeli viac o zdravých potravinách a zdravom spôsobe života.

     • Svetový deň pošty

     • Aj tento rok sme si s deťmi v ŠKD pripomenuli Svetový deň pošty. Pre kamarátov z Nitry a Lazian sme napísali listy a vyrobili originálne poštové známky. Netrpezlivo sme čakali, či na nás naši rovesníci nezabudli. A nezabudli! Dočkali sme sa krásnych listov a malých darčekov.

     • Šarkaniáda v ŠKD

     • Letí šarkan, letí

      z hora vidí deti.

      Príde pani jeseň,

      zaspieva im pieseň.

      Šarkan, ten má jeseň rád,

      s vetrom je on kamarát.

      Pozrite sa deti ako krásne letím,

      veľa pekných stužiek mám,

      farebný som kvôli vám.

     • Hodina dejepisu

     • Na hodine dejepisu v piatom ročníku sme mali v škole návštevu. Pán Jozef Majzlan deťom porozprával o archeológii a svojich nálezoch na Hornej Nitre. Taktiež sme porovnávali minulosť s prítomnosťou pomocou hry kto je kto. Zostrojili sme si časovú schránku a slnečné hodiny. Nezabudli sme ani na úctu k starším (aj z historického hľadiska). 

     • Jeseň u nás v škole

     • Dôkazom, že škola nás baví aj v čase keď je všetko krásne sfarbené, sú diela našich žiakov a ich tvorba a nápady. 

     • Šarkaniáda

     • Ako každý rok, aj tento si žiaci prvého stupňa pripravili na hodinách výtvarnej výchovy šarkany. V pondelok 10. 10.2022 sa všetci žiaci stretli na školskom dvore a predviedli svoje výtvory na Šarkaniáde.

     • Plavecký výcvik

     • V týždni od 3. októbra do 7. októbra 2022 žiaci 2., 3. a 4. ročníka absolvovali plavecký výcvik. Konal sa v priestoroch  NCVP v Novákoch pod vedením skúsených inštruktorov plávania. Deti boli rozdelené do dvoch družstiev a počas celého týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Boli sme na našich žiakov pyšné. Boli disciplinovaní, snaživí a každý urobil veľa práce. Na konci každý získal diplom.

       

     • Učebňa mlsných jazykov

     • Spojili sme sily a vďaka podpore Rodičovského združenia, sponzorskému daru Obce Nedožery-Brezany, sponzorskému daru Elektroservis Paulíček, ako aj našej vlastnej snahe a ochote, sa podarilo dovybaviť učebňu, ktorá bude slúžiť pre potreby vyučovania predmetu Technika, ako aj pre potreby krúžkovej činnosti. Ďakujeme

     • Putovanie Prievidzou

     • Na hodine dejepisu sa uskutočnilo podujatie "putovanie Prievidzou". Deti 5.A a 5.B triedy sa zábavnou formou,  pomocou hry dozvedeli zaujímavosti o histórií Hornej Nitry. 

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk