• Aktuálne platné zmeny v školskom semafore.

     •  

      • V prípade, že bol žiak testovaný Ag samotestom a má pozitívny výsledok, rodič o tom bezodkladne informuje školu. Žiak zostáva doma nemôže ísť do školy. Po pozitívnom výsledku Ag samotestu je potrebné bezodkladne kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup, prípadne nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.
      • V triede, v ktorej sa vyskytol žiak, alebo zamestnanec, pozitívny na ochorenie COVID-19, musí ísť do 5-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19). Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním.
      • Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch, pokiaľ sa posledných 24 hodín karantény (5 deň) neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.
      • Prezenčná forma vzdelávania je zabezpečená pre žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (kompletne očkovaní, a prekonaní pred nie viac ako 180 dňami na základe výsledku PCR testu) a to v prípade, ak to prevádzkové a personálne možnosti školy umožňujú (dostatok vyučujúcich). Je zabezpečené kombinovanou formu vzdelávania. Toto bude individuálne odkomunikované v každej triede.
      • Opatrenia prijaté pred 25.1.2022. zostávajú v platnosti (karanténa aj dištančná forma vzdelávania).
      • Osoba kompletne zaočkovaná je osoba:
       a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky
       b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson)
       c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
      • Žiakom sa po ukončení izolácie po dobu nasledujúcich 5 kalendárnych dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (krúžky), pri ktorých by sa stretávali so žiakmi z iných tried a škôl.
      • Nezabudnite prosím, pred nástupom do školy, zaslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti, dieťa otestovať Ag samotestom, a zaslať záznam o jeho použití (Edupage).
     • Malé športové obzretie sa - aktivity so Slovenským olympijským a športovým výborom.

     • Malá rekapitulácia  z nedávnych aktivít:

      • Olympijský odznak zdatnosti / OLOV / - máme dve žiačky, ktoré získali Bronzový odznak zdatnosti: Nikola Ješíková a Alžbeta Velická / gratulujeme /.
      • Beh olympijského dňa: aktivita našich žiakov – súťaž v behu  / ocenených bolo neúrekom /.
      • Pripravení na Tokio 2021 – Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) zorganizoval v rámci „Virtuálnej štafety pripravení na Tokio“ výzvu Olympijské pohľadnice, v ktorej mohli žiaci a študenti poslať odkaz, pozdrav či prianie slovenským športovcom, ktorí reprezentovali Slovensko na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu.

      S potešením konštatujeme, že aj tento rok sa do výzvy zapojilo veľké množstvo detí, ktoré dovedna zaslali 30 tisíc pohľadníc.

      Z nich slovenskí športovci vybrali tie, ktoré sa im najviac páčili, a ktoré SOŠV ocení vecnými cenami. A my sme zabodovali: Stela Mikulášiková – Pravenec, Miroslav Mikulášik -  Nedožery – Brezany, Martin Homola -  Nedožery – Brezany, Šimon Greguš – Pravenec.  Gratulujeme!

       

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v nasledujúcom období.

     • Poďakovanie

     • Touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať rodičom detí z.1.A triedy ,ktorí darovali  spoločenské hry deťom do ŠKD -2.oddelenie.

      Veľmi ste nám pomohli .Ešte raz ďakujeme .

     • Flag futbal na našej škole.

     • Naša škola sa zapojila do športového projektu Moduly. V jeho rámci sme objavili zaujímavý  a inovatívny šport Flag futbal. V mesiacoch december a január prebiehala jeho realizácia v 2. - 4. ročníku. Bola to pre nás zmena a zábava zároveň.

     • Dištančné vzdelávanie a výnimka z karantény.

     • Výnimky z karantény sa týkajú sociálnych kontaktov, možností ísť von a podobne. Všetci žiaci sa však vzdelávajú dištančne, z domu a dochádza ku prerušeniu prezenčného vyučovania. Ďakujeme za porozumenie.

       

     • Dopravná výchova

     • V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov a budúcich vodičov motorových vozidiel.

      Žiaci 1. stupňa a materskej školy sa 6. a 7. 9. 2021 zúčastnili vyučovania dopravnej výchovy na školskom ihrisku. Svoje zručnosti predvádzali na bicykloch a kolobežkách a aj ako účastníci cestnej premávky.

     • Vyčistenie školského areálu

     • Ďakujeme usilovným piatakom za skrášlenie kvetináča pred telocvičňou a šikovným siedmakom za čistenie školského areálu po stavebných prácach.

     • Technika

     • Práca v školskej dielni je pre žiakov nielen o získavaní zručností a nových skúseností s materiálmi, ale tiež zábavou. Nech im záujem a húževnatosť vydrží aj v priebehu školského roka!

     • Školský semafor - ako postupovať. Aktuálne info.

      • Ak sa v triede, v skupine, vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z tejto triedy, skupiny, a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 počas obdobia 2 dní pred je testovaním alebo objavením sa príznakov do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
      • V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

      - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu,

      - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

      - prihlási sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk. Žiak tak v prípade potvrdeného pozitívneho výsledku bude mať doklad o prekonaní ochorenia COVID-19.

       

      • Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 na školách – nemôže ísť do školy.
      • Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 ak:

      - sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia,

      - a zároveň výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

      • Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.
      • Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada.
      • Výnimka z karantény:

      - ktorí prekonali ochorenie COVID19 za posledných 180 dní na základe potvrdeného výsledku PCR testu, Ag testu,  testu na protilátky,

      - alebo sú plne zaočkovaní alebo,

      - žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19.

       

      • Dištančná forma vzdelávania je zabezpečená:

      - v triede, v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID19 a trieda musí ísť do 10dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID19.

      - Prezenčná forma vzdelávania je zabezpečená v triedach:

      - ktoré neboli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19, a ak 100% žiakov v triede má výnimku z karantény.

      - tiež pre žiakov, ktorí majú výnimku z karantény a nemajú možnosť sa zapojiť do dištančnej formy vzdelávania nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu s využitím digitálnych technológií alebo sa doň nedokážu zapojiť z dôvodu ich špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb a miera špeciálnopedagogickej podpory vyžaduje zachovanie prezenčnej formy vzdelávania.

       

      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.

       

      Ďakujeme za spoluprácu a doodržiavanie usmernení.

       

     • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

     • Dňa 13. januára 2022 sa online formou uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval žiak Ondrej Genzor zo VI.A triedy (kategória 1A) a žiačka Kristína Čičmancová z IX.B triedy (kategória 1B).Obaja sa v silnej konkurencii žiakov z rôznych škôl  umiestnili rovnako na 7. mieste. V kategórii 1A súťažilo spolu 19 žiakov a v kategórii 1B až 25 žiakov. Našim „angličtinárom“ ďakujeme za reprezentáciu školy i za čas, ktorý venovali príprave na súťaž. K výsledkom im srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach.

     • Nový rok - nová trieda

     • S príchodom nového kalendárneho roka sme zmodernizovali priestory našej 2.A. triedy. Žiaci aj vyučujúci môžu využívať modernejšie vybavenie triedy na výchovu a vzdelávanie sa, a veríme, že sa tu budú dobre cítiť. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi starostovi, ako aj celému obecnému zastupiteľstvu Nedožier-Brezian za finančnú pomoc a podporu. Ďakujeme

     • Vitajte všetci v škole. Nástup od 10.1.2022.

     • Vážení rodičia, milí žiaci.
      V súvislosti s nástupom všetkých žiakov našej školy od pondelka 10.1.2022., si Vám dovoľujeme pripomenúť zopár informácií zo školského semafora, ktorým sa opäť a aktuálne riadime.

      • Podmienkou pre nástup žiaka do školy je zaslanie Vyhlásenia o bezpríznakovosti (elektronicky cez Edupage, alebo prinesením osobne ráno 10.1.2022.) Vyhlásenie nájdete aj v prílohe tohto oznamu.
      • Vyhlásenie opätovne predkladať po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).
      • Tí, ktorí ste si objednali a vyzdvihli domáce Ag samotesty, otestujte prosím pred nástupom Vaše dieťa a zašlite nám cez Edupage oznámenie o použití. Použitie domácich samotestov je rodič povinný hlásiť škole prostredníctvom Edupage. Pri nenahlasovaní príde škola o možnosť objednávať tieto samotesty.
      • V prípade pozitívneho domáceho samotestovania rodič bezodkladne oznámi pozitívny výsledok škole, žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
      • Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na Ag test na MOM alebo na PCR test cez korona.gov.sk.
      • Trieda zostáva v 10 dňovej karanténe, učí sa z domu dištančne.
      • Používanie rúšok, šatiek, šálov, na prekrytie dýchacích ciest počas vyučovania ako aj prestávok v školských priestoroch je povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov.
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný, alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       

       

      V prípade ďalších nových, aktuálnych informácií, Vás budeme opätovne, bezodkladne informovať.
       

      Ďakujeme za spoluprácu, prajeme veľa zdravia!

       

     • Naša vďaka zdravotníkom

     • Aj my sme sa pridali ku celoslovenskej myšlienke, a veríme, že sme spríjemnili krušné chvíle zdravotníkom v bojnickej nemocnici. Naše napečené dobroty sme odovzdali vedeniu nemocnice, ktoré ich ďalej distribuovalo na jednotlivé oddelenia. Vážime si prácu našich zdravotníkov, a držíme im palce počas náročných dní.

     • Školské kolo Pytagoriády

     • Dňa 8.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre tieto kategórie:

      P3 – 3. ročník

      1. – 3. miesto: Marek Duhaj III.B, Jakub Mokrý III.B, Simon Šujan III.B

      ďalší úspešní riešitelia sú: Sofia Elisabeth Molnár III.B, Matej Palovčík III.B, Lea Lehotská III.A

      P4 – 4. ročník

      1. miesto: Hana Djokičová IV.B
      2. miesto: Peter Donko IV.A
      3. miesto: Viktor Revický IV.B

      ďalší úspešní riešitelia sú: Matej Genzor IV.B, Martina Dvorská IV.A, Karolína Valášková IV.A, Timotej Dudka IV.A, Nela Dadová IV.A

      P5 – 5. ročník

      1. miesto: Soňa Revická V.A
      2. miesto: Karolína Nagyová V.A

      Dňa 9.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre tieto kategórie:

      P6 – 6. ročník

      1. miesto: Zuzana Djokičová VI.A
      2. miesto: Nella Engelhardtová VI.A
      3. miesto: Tibor Gatial VI.A

      ďalší úspešní riešitelia sú: Michal Dvorský VI.B, Terézia Miková VI.A

      P7 – 7. ročník

      1. miesto: Patrik Klopa VII.B
      2. miesto: Alexandra Šujanová VII.A
     • Vianočný čas

     • Čakanie na Vianoce si deti z ŠKD spríjemnili výrobou vianočných ikeban, ktoré isto budú zdobiť ich sviatočný stôl.

     • Okresné kolo technickej olympiády.

     • Ďakujeme žiakom 7., 8. a 9. ročníka, ktorí reprezentovali aj tento rok našu školu svojou účasťou na školskom a ďalej na okresnom kole technickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi v druhom kole boli Adrián Kamenský a Tomáš Mokrý. Ďakujeme aj Mirkovi Uhrínovi. Nech sa vám naďalej darí.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764