• Testovanie

     • Vážení rodičia,

      opäť sa môžete prísť otestovať v sobotu 27.2.2021 v priestoroch telocvične 8:00 - 9:00.

     • Informácie pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      - vyhlásenia o bezinfekčnosti sa dajú poslať elektronicky prostredníctom EduPage (vypĺňajte vždy aktuálne tlačivo)

      - neprikladajte kópie negatívnych testov

      - vyhlásenia o bezinfekčnosti si môžete aj stiahnúť z nášho webového sídla (na hlavnej stránke vpravo)

      - tlačivo vyhlásenie o bezinfekčnosti dostanete aj priamo u nás v škole

      - školský autobus bude premávať

      - ostatné informácie budú zverejnené v priebehu víkendu

     • Dôležitý oznam!!!

     • Vážení rodičia,

      na základe dnešného rokovania Krízového štábu v TN Vám riaditeľstvo školy po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že oznam zverejnený 16.02.2021 je opäť aktuálny.

      Od 22.02.2021 sa v našej ZŠ s MŠ obnoví výchovno-vzdelávací proces v prezenčnej forme:

      a) pre všetky deti materskej školy,

      b) pre žiakov 1. stupňa ZŠ vrátane ŠKD.

      Podmienkou nástupu do školy je negatívny test jedného z rodičov žijúcich s dieťaťom v spoločnej domácnosti a vyhlásenie o bezinfekčnosti. Testovanie rodičov zabezpečí zriaďovateľ školy v sobotu 20.02.2021 v čase od 8,00- 9,30 hod. v telocvični ZŠ. Daný čas treba rešpektovať.

      Zároveň oznamujeme rodičom a žiakom 2. stupňa, že od 22.02.2021 bude ich výučba pokračovať dištančne až do času ich pretestovania.Pokiaľ to epidemiologická situáciu dovolí, nástup žiakov 2. st. na prezenčnú formu vzdelávania plánujeme od 1.3.2021. Budeme Vás včas informovať.

      Ďakujeme za porozumenie a súčinnosť v danej veci.

      PaedDr. Václava Juríková

     • Pred a po ...

     • Žiaci 4. ročníka sa vrátia do krajších tried, ako ich pre Covid opúšťali.

      Učebne prešli kompletnou premenou:

      - maľovka,

      - sokle,

      - hygienický kútik,

      - podlahová krytina,

      - dvere.

      Zostáva už len nainštalovať zakúpené dataprojektory a projekčné plátna.

      Ďakujeme zriaďovateľovi, všetkým dodávateľom práce aj materiálu, ako aj zamestnancom školy,ktorí na renovácii tried spolupracovali.

      Tešíme sa z vynikajúcej spolupráce a kvalitnej práce.

     • Pozdrav zo Školského klubu detí

     • Ahojte, kamaráti! Kým vy sa učíte doma, my sme v škole a musíme sa priznať, že nám veľmi chýbate a už sa na všetkých veľmi tešíme. Učíme sa prostredníctvom PC z počítačovej učebne. Robíme si s pani vychovávateľkami domáce úlohy, hráme sa a vyrábame. Držme si palce, aby sme boli všetci zdraví a do skorého videnia, kamaráti!

     • JARNÉ PRÁZDNINY a prevádzka ŠKD a MŠ v týždni od 15.02. - 19.02.2021

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany, po dohode           so zriaďovateľom školy, oznamuje, že aj v týždni od 15.02.2021 do 19.02.2021 budú v prevádzke ŠKD a MŠ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. 

      Prevádzka ŠKD a MŠ bude v čase od 6,30 do 15,30 hod.

      Podmienkou pre zaradenie detí do ŠKD a MŠ je preukázanie sa negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, alebo  negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19. Negatívnym testom sa preukáže jeden z rodičov dieťa. V inom prípade nebude dieťaťu vstup do školy umožnený.

      Do ŠKD sa môžu prihlásiť aj deti , ktoré v bežnom režime do ŠKD nechodia. Prihlasovať dieťa do ŠKD je možné do piatku 12.02. 2021 na t.č. 0902 623 408 – Mgr. Lucia Šujanová.

      V MŠ je prihlasovanie nových detí možné iba osobne, alebo na t.č.  046/5485159 v čase prevádzky zariadenia.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO 5.2.2021

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo závažných organizačných dôvodov udeľuje na deň 5. februára 2021 riaditeľské voľno žiakom základnej školy.

      V prevádzke zostáva MŠ a ŠKD podľa podmienok platných pre týždeň od 1.2. - 5.2.2021 zverejnených 28.01.2021 .

       

     • STANOVISKO K PETÍCII ZA ODVOLANIE RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Vážení rodičia,

       

      v súvislosti s petíciou, ktorá sa šíri po sociálnych sieťach za účelom môjho okamžitého odvolania z funkcie riaditeľky školy, nemôžem ako osoba zodpovedná za Vašu školu a za to, čo sa v súvislosti s ňou deje, nečinne stáť a prizerať sa na vzniknutú, určite neželanú a vykonštruovanú situáciu.

      Preto mi dovoľte, aspoň Vy rodičia, vyjadriť sa. Vo funkcii riaditeľky Vašej školy som veľmi krátko. S mnohými z Vás som nemala možnosť prísť, z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcej pandémie,  do osobného kontaktu. Aspoň cestou mojej včerajšej správy som Vás informovala o niektorých mojich aktivitách a činnostiach, ktorým sa od septembra v škole venujem. Sú to iba prvé náznaky všetkého toho, čo mi súčasný stav a podmienky školy ponúkajú, a čo by som pre Vaše deti a školu chcela urobiť. V danej činnosti plánujem pokračovať. Chcem, viesť školu do takej podoby, a na takú úroveň, ktorú si mnohí z Vás želajú a Vaše deti určite zaslúžia. O to viac ma celá táto situácia nielen zaskočila, ale aj veľmi mrzí. Nikto zo zamestnancov ma dodnes nekontaktoval, že by bol s niečím nespokojný. Nikto z nich so mnou nekomunikuje o tom, že by som mala robiť veci inak. Neoficiálne sa dozvedám, že niektorí zamestnanci školy rokujú na rôznych miestach o mne a bezo mňa. Šíria nepravdy a klamstvá. Od vianočných prázdnin som sa s mnohými učiteľmi nestretla. Prácu vykonávajú home office. Nie je pravda, že som niekomu dala výpoveď. Neobmedzila som žiadnu komunikáciu medzi učiteľmi a žiakmi.. Nikoho som určite nešikanovala, a urobím všetko preto, aby som to podložila hmatateľnými dôkazmi a očistila svoje meno.  Samozrejme budem žiadať, aby tak urobili aj tí, ktorí usilujú o moju diskreditáciu. Som si istá, že v tomto prípade ide o trestný čin ohovárania.

      Rozumiem i učiteľom, že sa dlhodobo nachádzajú v náročnej situácii, ktorou určite je dištančné vzdelávanie vrátane mnohých usmernení, ktoré sa na základe rozhodnutia vlády menia z večera do rána. V tomto sme všetci na jednej lodi – učitelia aj ja. Ale aj Vy rodičia, Vaše deti aj zriaďovateľ. 

       

      Kým sa preukáže, kto v tomto prípade je obeť, a kto Vás všetkých zavádza a klame, chcem Vás požiadať o trpezlivosť, súdnosť, dôveru a spoluprácu. Konanie zo strany niektorých zamestnancov školy v žiadnom prípade nesmie ohroziť chod školy a vzdelávanie žiakov, Vašich detí.  Podobná situácia sa vo Vašej/našej škole údajne nevyskytuje po prvý raz (???), a to je nutné eliminovať.  

      Zriaďovateľ školy a starosta obce nepodceňuje danú situáciu a koná. Aj on je však povinný, napriek tlaku, ktorý je na neho vyvíjaný,  postupovať v medziach zákona.

       

      Vážení rodičia, môžete mi veriť, že ak by som pochybila, som pripravená prebrať zodpovednosť a znášať v plnej miere všetky dôsledky konania, z ktorého som bola obvinená.

      Avšak dovtedy, kým sa celá táto nepríjemná situácia vyrieši, považujem za svoju povinnosť a zodpovednosť. zabezpečiť pokračovanie výučby a vzdelávania všetkých žiakov našej školy. Urobím preto maximum. Rovnako zodpovedný prístup očakávam od všetkých učiteľov a zamestnancov školy a pevne verím, že napriek ich nespokojnosti, o ktorej ma nikto z nich ani raz neinformoval, sa budú naďalej zodpovedne venovať svojej práci učiteľa, Vašim deťom a žiakom školy, a to v súlade s pracovným poriadkom a etickým kódexom učiteľa. Čokoľvek pani učiteľky proti mne majú, v žiadnom prípade by sa to nemalo takto riešiť, a my nesmieme dovoliť, aby do tohto sporu  vtiahli Vaše deti a urobili si z nich rukojemníkov.

       

      S pozdravom

      PaedDr. Václava Juríková

      riaditeľka školy

     • Hodnotenie našej práce

     • Vážení rodičia,

      dnešným dňom sa nám skončil 1. polrok v šk. roku 2020/2021. Prešli sme veľmi náročným obdobím  všetci spolu – deti, rodičia, pedagógovia. Zrejme bude potrebné sa ešte na nejaký čas obrniť trpezlivosťou a pozitívnou energiou, aby sme čo najlepšie zvládali nasledujúce obdobie, ktoré nás čaká.

       

      Od 1.2.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. Z dôvodu zvýšenej chorobnosti v radoch zamestnancov ( PN), vrátane čerpania pandemickej OČR, bude nevyhnutné prijať na najbližšie obdobie úspornejší režim dištančného vzdelávania. O jeho podobe Vás budeme včas informovať.

       

      Teším sa, že mám pre Vás aj pozitívne informácie. V škole v tomto čase prebieha rekonštrukcia 2 tried. Konkrétne štvrtákov čaká po ich návrate do školy prekvapenie. Ich triedy, ktoré neboli vyše 15 rokov vymaľované, si v tomto čase obliekajú nové bielo-zelené šaty, majú nový hygienický kútik (obklad, umývadlo, batéria), vymenilo sa staré linoleum za kvalitnú podlahovú krytinu. Do každej zrenovovanej triedy je zakúpené projekčné plátno a dataprojektor.

      Vo zvyšných triedach, ktoré na svoju renováciu a vybavenia IKT iba čakajú, boli v 1. etape natreté zárubne a vymenené staré, poškodené a skutočne nevkusné dvere, za pekné, nové. V celej škole sme vymenili poškodené žalúzie, prípadne zabezpečili ich servis a opravu.

      Tiež boli eliminované nedostatky v súvislosti s nevyhovujúcou IK technikou. Objednané a zakúpené boli notebooky, kamery, slúchadlá  a iné.

      Prostredníctvom zapojenia sa do výzvy ministerstva školstva „Čítame radi“ sme získali 800€ a zakúpili knihy na podporu čitateľskej gramotnosti.

      Výrazne sme investovali do zakúpenia zbierok a učebníc a do materiálno-technického vybavenia v ŠKD. Zakúpili sa pomôcky na pohybové aktivity a tiež veľké pieskovisko do areálu školy.

       Pod workoutové ihrisko, ktoré si deti v minulom roku vysúťažili, sa zakúpila dopadová plocha.

      Verím, že Vy rodičia oceníte usilovnosť a snahu našej školy zveľaďovať jej podmienky v prospech Vašich detí. Nezastavili nás ani pandémia a prekážky, ktoré tento čas prináša.

      Úroveň výchovy a vzdelávania ovplyvňuje prioritne kvalitný, flexibilný a obetavý učiteľ, ale aj materiálno-technické vybavenie a kultúra prostredia, ktoré zodpovedá nielen hygienickým normám a bezpečnosti, ale aj škole 21. storočia.

      Želám celej našej školskej komunite skorý návrat do školy a úspešné vzdelávanie v 2. polroku šk. r. 2020/2021.

      PaedDr. Václava Juríková

     • Prevádzka ŠKD a MŠ v týždni od 1.2. - 5.2.2021

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že aj v týždni od 1.2.2021 do 5.2.2021 budú v prevádzke ŠKD a MŠ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. 

      Prevádzka ŠKD a MŠ bude počas pracovných dní v čase od 6,30 do 15,30 hod.

      Pre nových záujemcov o zaradenie detí do ŠKD a MŠ pretrváva povinnosť zákonných zástupcov predložiť potvrdenie zamestnávateľa a vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Do ŠKD sa môžu prihlásiť aj deti , ktoré v bežnom režime do ŠKD nechodia. Prihlasovať dieťa do ŠKD je možné do nedele 31.1. 2021 na t.č. 0902 623 408 – Mgr. Lucia Šujanová.

      V MŠ je prihlasovanie nových detí možné iba osobne, alebo na t.č.  046/5485159 v čase prevádzky zariadenia.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 13. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, tentoraz online formou. Našu školu reprezentovali žiaci Sofia Marasová (7.A) v kategórii 1A a Jozef Mokrý (9.A) v kategórii 1B. Obaja sa vo svojej kategórii umiestnili na 6. mieste. J. Mokrý je úspešným riešiteľom. Obom ďakujeme za reprezentáciu školy v tomto zložitom období i za čas, ktorý venovali príprave na súťaž. K výsledkom im gratulujeme.

     • Rodinka snehuliakov v ŠKD

     • Postavím si snehuliaka na najbližšom brehu.

      Postavím si snehuliaka z bielučkého snehu. 

      Jedna guľa, druhá guľa,

      tretiu na vrch dám,

      a už stojí snehuliačik, 

      a už tam.

      A keď deti uvidia ho, povedia si tak

      pozrite sa, aký krásny je to snehuliak.

      Pani Zima k nám dorazila s niekoľko týždňovým oneskorením, pobudla niekoľko dní a znovu odišla. Deti z ŠKD si ju stihli do sýtosti vychutnať. Sneh využili na stavanie snehuliaka, bobovanie a sánkovanie. Svojho snehuliaka si "postavili" aj na papier.

     • OTVORENIE ŠKD a MATERSKEJ ŠKOLY

     • Vážení rodičia,

      v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 8. januára 2021, č. 2021/9418:2-A1810 a aktuálnych protiepidemiologických opatrení a usmernení vrátane súhlasu zriaďovateľa budú od 18.01.2021 v čase od 6,30 – 15,30 hod. otvorené naše MŠ a ŠKD pre deti zdravotníkov, deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu (home office).

      Bližšie informácie a usmernenia budú rodičom zaradených detí do ŠKD doručené na edupage, v prípade MŠ na nahlásenú mailovú adresu.

      Pri nástupe dieťaťa do MŠ a ŠKD má rodič povinnosť odovzdať potvrdenie od zamestnávateľa za obidvoch rodičov a vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Kontakty:

      ŠKD – 0902 623 408

      MŠ – 046/5485159

     • PODMIENKY OTVORENIA ŠKD a MATERSKEJ ŠKOLY OD 18.01.2021

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie prešli od 11.01.2021 všetky ročníky ZŠ na dištančné vzdelávanie. V súlade s Covid semaforom a na podporu eliminácie daného stavu bola dočasne uzavretá aj materská škola.

      V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 8. januára 2021, č. 2021/9418:2-A1810, je možné otvoriť materskú školu (ďalej iba MŠ) a tiež poskytnúť činnosť ŠKD pre deti zdravotníkov, deti rodičov z kritickej infraštruktúry (voda, potraviny, zdravie, energetika, informačné a komunikačné technológie, doprava, verejný poriadok a vnútorná bezpečnosť, priemysel a finančný sektor) a deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu (home office).

       

      So súhlasom zriaďovateľa plánuje vedenie našej školy od 18.01.2021 otvoriť MŠ aj celodenný pobyt a činnosť v ŠKD.

      Zaradenie dieťaťa do MŠ a ŠKD je však podmienené Potvrdením zamestnávateľa zákonného zástupcu o nevyhnutnosti pôsobenia na pracovisku v období opatrení súvisiacich s COVID – 19 (príloha 1) a Vyhlásením o bezinfekčnosti (príloha 2). 

       

      • DO ŠKD SA MÔŽU PRIHLÁSIŤ AJ DETI/ŽIACI 1.- 4.roč. ZŠ, KTORÉ BEŽNE DO ŠKD NECHODIA.
      • PLATBA za ŠKD - v zmysle VZN 2/2019
      • V RÁMCI POBYTU V ŠKD SA BUDE V DOPOLUDŇAJŠOM ČASE DIEŤA DIŠTANČNE VZDELÁVAŤ.

       

      PRIHLÁŠKU do ŠKD je možné vyplniť a poslať cez Edupage ZŠ  najneskôr však do 14.01. 2021 do 13,00 hod.

       

      PRIHLÁŠKU do MŠ (príloha 3) vyplnenú a podpísanú zoskenujte a pošlite na e-mailovú adresu ms.nedozerybrezany@gmail.com, prípadne na kontakt pani učiteľky Vášho dieťaťa; v nevyhnutnom prípade ju doručte osobne do budovy MŠ dňa 14.01.2021 v čase od 7,30 – 13,00 hod.

       

      V tomto mimoriadnom režime nebude možné z organizačných a personálnych dôvodov prihlasovať a zaraďovať deti do MŠ a ŠKD po uvedenom termíne (14.01.2021).

      Otvorenie MŠ a ŠKD od 18.01.2021 bude závislé od počtu prihlásených detí v súlade s uvedenými podmienkami. Tento údaj ovplyvní aj podobu stravovania (teplé jedlo, alebo suchá strava).

      Konečné rozhodnutie a podmienky, za ktorých bude možné MŠ a ŠKD otvoriť, zverejní škola dňa 15.01.2021.

      Vzhľadom na stále sa meniacu situáciu a prijímané opatrenia zo strany vlády a ministerstva školstva odporúčame celej školskej komunite pravidelne sledovať webové sídlo našej ZŠ a tiež novú webovú stránku MŠ.

       

      Prílohy:

      1. Potvrdenie zamestnávateľa
      2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti
      3. Prihláška do MŠ (do ŠKD na Edupage)
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe zverejnených informácií o podmienkach a termínoch vo veci návratu detí a žiakov do škôl Vám oznamujeme, že od 11.01.2021 až do odvolania bude výučba vo všetkých ročníkoch ZŠ prebiehať v dištančnej podobe.

      V čase od 11.01.do 18.01.2021 bude mimo prevádzky nielen ZŠ, ale aj jej súčasti - materská škola, ŠKD a školská jedáleň.

      K tomuto rozhodnutiu pristúpilo vedenie školy v spolupráci so zriaďovateľom po dôkladnom zvážení, ktoré  výrazne ovplyvňuje aktuálne veľmi nepriaznivá epidemiologická situácia v rámci celého Slovenska, ale aj okresu (viď Covid Automat a zdroj informácií na webovej stránke https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/).

      V záujme ochrany bezpečnosti a zdravia detí, žiakov, zamestnancov školy, ale aj Vás, rodičov, spoliehame na Vaše porozumenie, podporu, trpezlivosť a súčinnosť v danej veci. Zároveň Vám dávame do pozornosti, že v čase od 11.01. do 18.01.2021 bude preplácaná pandemická OČR, ktorú môžete z vyššie uvedených dôvodov využiť.

      Rozvrhy vyučovania pre všetky triedy zverejníme najneskôr do piatku 8. januára 2021. Rodičov žiakov, ktorí si vyžadujú individuálny prístup a pomoc s učivom v rámci domácej prípravy, budú kontaktovať konkrétni učitelia za účelom dohody podmienok poskytnutia tejto odborno-metodickej pomoci.

      Na záver tohto oznamu je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sa môžu v závislosti od vývoja situácie meniť. Preto venujte pravidelnú pozornosť pošte cez Edupage a oznamom na webovom sídle školy.

      Ďakujeme.

      PaedDr. Václava Juríková

     • Nástup do školy

     • Bližšie a všetky ďalšie aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na webovom sídle našej školy.

      Rodičov budeme informovať aj cez Edupage.

      Ďakujeme za porozumenie, trpezlivosť a spoluprácu.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • 036126764
   • zsnb@centrum.sk