• Vianočné prekvapenie v ŠKD

     • Vianoce sú najkrajším obdobím roka, keď každý z nás chce obdarovať niekoho blízkeho. Deti z ŠKD sa rozhodli obdarovať svojich rovesníkov zo ZŠ Škultétyho v Nitre. Vyrobili pre nich krásne ozdoby na stromček. Aké bolo ich prekvapenie, keď aj k nám dorazil balíček od ich kamarátov z Nitry plný nádherných ozdôb s prianím veselých Vianoc.

     • Fyzika online

     • Žiaci 6.A triedy v rámci predmetu Fyzika počas dištančného vzdelávania vyrábali rovnoramenné váhy. Úloha bola dobrovoľná a o to viac si vážim ich snahu. Žiakom sa výroba rovnoramenných váh veľmi vydarila. Veď posúďte sami.

     • Školské kolo dejepisnej olympiády

     • Dňa 10.12.2021 sa konal XIV. ročník školského kola dejepisnej olympiády.

      V kategórii C, E, F sa prihlásilo 9 žiakov, ktorých pripravoval Mgr. Jaroslav Lang. V tomto školskom roku postupujú prví dvaja žiaci  z každej kategórie na okresné kolo.

      Za 6.ročník súťažili:  Šimon Mathias Zábojník

      Za 7.ročník súťažili : Rebeka Vaculíková a Mia Mária Maslenová

      Za 9.ročník súťažili: Dominik Kmeť, Nela Liptáková, Leila Reginová, Adrián Kamenský, Kristína Čicmancová a Linda Šimová

      Do okresného kola postupujú víťazi 1.a 2.miesta. Našu školu budú reprezentovať: Dominik Kmeť, Leila Reginová a Šimon Mathias Zábojník. 

     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Nie všetci majú možnosť byť na Vianoce s blízkymi, nie všetci dostanú darčeky a milé želania. Deti zo školského klubu sa rozhodli potešiť osamelých seniorov z obcí Pravenec, Poluvsie a Nedožery-Brezany vlastnoručne vyrobenými vianočnými pozdravmi.

     • Betlehem

     • Naša škola sa tohto roku zúčastnila súťaže "O zlatú hviezdičku" v tvorbe betlehemov, ktorú organizovala obec Nitrianske Pravno. Na tvorbe betlehemu sa zúčastnili žiaci 2.stupňa našej školy, ktorým týmto srdečne ďakujeme. Diplom za školu prevzala od organizátorky súťaže pani Magdalény Vaňovej  pani učiteľka PaedDr. Kristína Mláková. Finančná odmena 70 EUR bude použitá na náklady spojené s vyučovaním technickej výchovy. 

     • Ďakujeme za pomoc

     • Jazmín

      Ďakujeme všetým, ktorí prispeli k tomu, aby aj ľudia v krízovom centre Jazmín mali pekné Vianoce. Dnes 10.12. sme v Jazmíne všetko odovzdali. Pani riaditeľka aj obyvatelia sa veľmi potešili a aj oni nám zaželali pekné sviatky.

     • Mikuláš v škole

     • Tak ako každý rok, aj tento, si na nás dobrý strýčko Mikuláš spomenul. Spolu s anjelom a čertom našich žiakov trošku preverili, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou.Nezabudol pozdraviť ani žiakov, ktorí sa vzdelávajú z domu.

     • Všetkovedko

     • 30. novembra si tisíce detí na celom Slovensku potrápili hlavičky nad všetečnými otázkami Všetkovedka. Aby získali titul, museli dokázať, že sa vyznajú nielen v školskom učive, ale že si všímajú aj to, čo sa okolo nich deje.

      Kto dokázal, že vie čítať s porozumením, pozná rastliny, farby, hudobné nástroje, či dopravné značky, vyzná sa v mape, vie počítať a dokonca rozumie anglicky, získa hrdý titul Všetkovedko.

      A tí, čo už kadečo vedia, ale niečo sa ešte musia doučiť, sa stanú Všetkovedkovými učňami.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia a žiaci. Na základe vyhlášky č. 277 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske, s účinnosťou od 6.12.2021. platí zákaz prezenčného vzdelávania sa pre 2. stupeň základných škôl od 6. decembra 2021 do 17. decembra 2021 vrátane. Naši žiaci druhého stupňa, teda pokračujú v dištančnom vzdelávaní sa, podľa platných rozvrhov. Žiaci prvého stupňa sa vzdelávajú v škole prezenčne.

     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 24.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Žiaci súťažili v troch kategóriách: kat. G (5.ročník), kat. F (6. a 7. ročník), kat. E (8. a 9. ročník). Celkovo sa do školského kola zapojilo 22 žiakov, z toho 19 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi. Aj napriek tomu, že žiaci boli úspešnými riešiteľmi, v každej kategórii mohli postúpiť len 3 najlepší.

      Postupujúcimi žiakmi do okresného kola v jednotlivých kategóriách sú:

      Kategória G:

      1) Martin Kamenský V.A

      2) Alex Matiaško V.B

      3) Sebastián Šebest V.A

      Kategória F:

      1) Ondrej Genzor VI.A

      2) Arina Svobodová VII.B

      3) Hana Andrášiová VII.B

      Kategória E:

      1) Adrián Kamenský IX.B

      2) LInda Šimová IX.B

      3) Nela LIptáková IX.B

      Žiakom postupujúcim do okresného kola srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ochotu a snahu zapájať sa do súťaží a olympiád.

     • Adventné vence

     • Aj napriek epidemiologickej situácii, ktorú všetci prežívame, sa vieme tešiť na Vianoce. Žiaci 4.A a 4.B triedy vyrobili na hodinách pracovného vyučovania krásne adventné venčeky, z ktorých sa tešili nie len oni sami, ale aj ich najbližší.

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 22.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo postupovej jazykovej súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Žiaci, pre ktorých je angličtina nielen povinným vyučovacím predmetom, ale majú k nej bližší vzťah, súťažili v dvoch kategóriách: 1A (5., 6., 7.r.) a 1B (8., 9.r.). Tento rok sa súťaže zúčastnilo 12 žiakov. Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné :

      Kategória 1A :   

      1. miesto – Ondrej Genzor zo 6.A   

      2. miesto – Adela Buráková z 5.A

      3. miesto – Nikola Ješíková zo 7.A   

       

      Kategória 1B : 

      1. miesto – Kristína Čičmancová z 9.B   

      2. miesto – Leila Reginová z 9.B   

      3. miesto – Nela Liptáková z 9.B   

      Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a záujem, víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Aktuálne a doplnené usmernenia

     • Na základe vyhlásenia núdzového stavu došlo ku aktualizácii a doplneniu niektorých údajov v školskom semafore.
       

      • Použitie domácich samotestov je rodič povinný hlásiť škole prostredníctvom Edupage.
      • V prípade pozitívneho domáceho samotestovania rodič bezodkladne oznámi pozitívny výsledok škole, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.
      • Žiak zostáva doma nemôže ísť do školy.
      • Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnymsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem ch, ktorí majú nimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk
      • Krúžková činnosť sa nerealizuje.
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný, alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.
      • Pri každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového.

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,

      s platnosťou od 26.11.2021( piatok ) z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na škole, nedokážeme personálne pokryť a zabezpečiť prezenčnú formu vyučovania na 2. stupni ( v ročníkoch 5. až 9. ) Z tohto dôvodu prechádza celý druhý stupeň na dištančnú formu vzdelávania. Rozvrhy pre nasledujúce dni Vám, ako i Vašim deťom, budú v priebehu dnešného dňa sprístupnené prostredníctvom Edupage. Prosím, nezabudnite sledovať tento komunikačný kanál ako i naše webové sídlo.  Akonáhle bude v našich silách, a dôjde k zlepšeniu, opäť prechádzame na prezenčnú formu vzdelávania v škole. Budete o tom včas informovaní.

      Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,
      s platnosťou od 25.11.2021 platí Vyhláška č. 262 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
      Všetkým osobám sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov. Povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov veku.

      Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade žiakov v škole alebo v školskom zariadení.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Každoročne sa naši žiaci zapájajú do olympiády, ktorá preverí ich znalosti z rodného jazyka. Aj tento školský rok sa olympiáda uskutočnila v online prostredí.

      15.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo. Potešil nás mimoriadny záujem žiačok 8. a 9. ročníka zúčastniť sa  a porovnať svoje vedomosti z rodného jazyka. Z 11 súťažiacich  sa stali  úspešnými riešiteľkami školského kola a prvé pozície obsadili žiačky:

      1. miesto: Kristína Svetláková 9.B

      2. miesto: Leila Reginová 9.B

      3. miesto: Hana Gromová 9.A

      Okresné kolo sa uskutočnilo 12.11.2021 a našu školu reprezentovala Kristína Svetláková z 9. B. Naša žiačka sa stala úspešnou riešiteľkou a v konkurencii 15 súťažiacich z celého okresu obsadila pekné 6. miesto. Gratulujeme!

       

     • Pozastavená činnosť ŠKD

     • Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na našej škole a nariadených karanténnych opatrení, je s platnosťou od 22.11.2021. (pondelok) dočasne pozastavená činnosť v oddelení našej rannej ŠKD ako i ŠKD pre 3. a 4. ročník. 

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764