• Oznam

     • Materská škola

      Vážení zákonní zástupcovia detí!

      Venujte pozornosť oznamu o organizácii materskej školy od 1.6. – 30.6. 2020

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a po dohode so zriaďovateľom bude od 1.6.2020 materská škola otvorená.

      Prevádzkový čas materskej školy je od 6.30 hod. do 15,30 hod.

       

      ORGANIZÁCIA A OBSAH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

       

      1. Účasť detí v materskej škole je dobrovoľná.
      2. Deti rozdelí zástupkyňa riaditeľky pre materskú školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.
      3. Pedagogickí zamestnanci podľa možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
      4. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri.
      5. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

       

      STRAVOVANIE

       

      Stravovanie žiakov bude zabezpečené pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických odporúčaní.

       

      POVINNOSTI  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU

      1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
      2. Dodržiava pokyny zástupkyne riaditeľky pre materskú školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
      3. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      4. Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtraPri teplote nad 37,2 stupňa dieťa nebude prijaté do MŠ.
      5. Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie /príloha č.1/.
      6. Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené zástupkyňou riaditeľky pre materskú školy. ZÁKAZ nosenia hračiek!
      7. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a zástupkyňu riaditeľky pre materskú školy
      8. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 
      9. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa /príloha č.2/.
      10. Zakazuje sa rodičom zostávať v areáli školského dvora.

       

     • Oznam

     • Základná škola

      Vážení zákonní zástupcovia žiakov!

      Venujte pozornosť oznamu o organizácii vyučovania v ZŠ od 1.6. – 30.6. 2020

      1. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a po dohode so zriaďovateľom bude od 1.6.2020 ZŠ otvorená pre ročníky 1.- 5. , ŠKD pre ročníky 1.- 4. a  MŠ .
      2. Podľa Vášho prejaveného záujmu bude vyučovanie v ZŠ realizované podľa pokynov MŠ, skupiny žiakov budú tvorené pôvodnými triedami, nakoľko spĺňame podmienku počtu žiakov v skupine.
      3. Vyučovanie sa bude realizovať v blokovom vyučovaní v interiéri aj v exteriéri školy v rozsahu 4 vyučovacích hodín, v čase od 8:00 – 12:00. Každé ráno sa bude realizovať monitoring zdravotného stavu žiakov – meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom.
      4. Stravovanie žiakov bude zabezpečené v ŠJ pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických odporúčaní. Na obed pôjde vždy len 1 skupina detí so svojím učiteľom
      5. Doprava žiakov zo školského obvodu bude zabezpečená školským autobusom.
      6. ŠKD bude v prevádzke od 6:30 -7:45 a v popoludňajších hodinách od 12:00 -15:30.

      Povinnosti pre zákonných zástupcov:

      • Zodpovedáte za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečíte pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Zabezpečíte, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      • Dodržiavate pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladáte pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informujete príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Žiaci 1.—5. ročníka, ktorí sa vzdelávania v škole nezúčastnia:

      Naďalej pokračujete vo vyučovaní v domácom prostredí, ste v kontakte so svojimi učiteľmi.

       

      Žiaci 6. -9. ročníka

      1. Výchovno-vzdelávací proces pokračuje dištančnou formou – prácou z domu.
      2. Podľa všetkých platných usmernení MŠVVaŠ je upravený obsah vzdelávania.
      3. Vyučujú sa len hlavné vzdelávacie oblasti s minimálnym počtom hodín.
      4. Ostatné predmety sú nepovinné, učitelia ich žiakom síce sprostredkujú , avšak sú na spestrenie a rozšírenie obzoru žiakov – dobrovoľné aktivity.
      5. Pri akýchkoľvek problémoch majú žiaci aj zákonní zástupcovia žiakov možnosť konzultácií s učiteľmi.
      6. Záverečné hodnotenie práce žiakov bude dodržiavať všetky odporúčania, bude zohľadňovať mimoriadnu situáciu a s detailnými kritériami budete oboznámení do konca mája.

      Ďalšie oznamy budeme postupne zverejňovať.

      Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí úspešne dokončiť tento ťažký školský rok 2019/2020. Ďakujeme všetkým rodičom za ich podporu, spoluprácu, slová uznania aj kritiky. Situácia je mimoriadna, nikto z nás nemal podobnú skúsenosť,  preto vzniknuté kritické situácie musíme zvládať spoločne. Neváhajte nás kontaktovať, každý učiteľ je ochotný komunikovať.

      Vyhlásenie si môžete stiahnuť a vytlačiť, alebo vyzdvihnúť v škole, prípadne na obecnom úrade Nedožery-Brezany, Pravenec a Poluvsie.

      Vyhlásenie: 

     • Reklamné prospekty pre turistov

     • 4.B

      Deti si vybrali určitú oblasť Slovenska, ktorú spracovali do formy reklamného prospektu tak, aby sa im podarilo do danej oblasti prilákať čo najviac turistov. Máme za to, že by sa im to určite podarilo. Súhlasíte?

     • Zdravé a nezdravé, energetická hodnota a spotreba

     • Ku zdravému pohybu patrí aj zdravá strava. Určiť tie zdravšie a tie menej zdravé potraviny, zistiť energetickú hodnotu, vedieť vypočítať spotrebu energie podľa veku, pohlavia a druhu fyzickej aktivity, aj to bola možnosť pre našich žiakov ako si rozšíriť svoje vedomosti a poznatky.

     • Vážení rodičia!

     • Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka

      Ďakujeme, že ste pre svoje dieťa vybrali našu základnú školu.

      Rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka sú pre Vás pripravené. Môžete si ich vyzdvihnúť v škole do konca mája, za podmienky dodržania hygienických opatrení, každý pracovný deň v čase od 8:00-12:00.

     • Naši najmenší žiaci

     • 1.B

      Naši najmenší žiaci 1. B triedy nielen spoznávajú nové písmenká ale učia sa aj o prírode. A pretože sú deti zvedavé, zaujímajú ich hlavne praktické činnosti. Niektorí žiaci v období tzv. zamrznutých pozorovali teplotu a zaznamenávali namerané hodnoty na pozorovací hárok. Potom sme sa o tom porozprávali a povedali sme si, čo sa vtedy nesmelo sadiť. Naša Nelka aj nakreslila ako si zamrznutých predstavuje. No a niektoré deti ešte uskutočnili pokus s kvetinkou, ktorú namočili do farebnej vody a o niekoľko dní uvideli prekvapenie. A o toto prekvapenie sa teraz s Vami podelíme.

     • Mapy zážitkov

     • 4.B

      Žiaci mali v rámci vyučovacej hodiny vlastiveda, vytvoriť projekty - Mapa zážitkov. Žiaci do mapy Slovenska umiestnili oblasti, turistické objekty, miesta a pod., ktoré už navštívili, alebo by chceli navštíviť.

     • Deň matiek

     • ŠKD - III. oddelenie

      Deti z III. oddelenia ŠKD si spomenuli na svoje mamičky a vyrobili im darčeky, či uviazali (súťažnú) kytičku. 1. miesto v súťaži o najkrajšiu kytičku vyhrala Zuzanka Djokičová, 2. miesto Nelka Mikulášiková a 3. miesto Lucka Nováková. Výherkyniam gratulujem a môžu sa tešiť na sladkú odmenu!

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764