• Svetový deň zvierat

     • Dňa 4.10. si pripomíname Svetový deň zvierat. Naši žiaci sa zúčastnili prehliadky domácich zvierat v areáli Pod vŕbičkami, na prírodovede vyrobili úkryt pre ježka, na technike vyrobili sovu a ježkov a na chodbe si môžu prezrieť výstavu s témou zvierat spolu so svojimi výtvormi. Zvieratká má predsa každý rád, tak ich učme sa o nich dobre starať.

     • Šarkaniáda

     • Jeseň v našej škole je každoročne spätá s tradíciou púšťania šarkanov. Žiaci 1.A a 2.A triedy netrpezlivo čakali na „našu Šarkaniádiu“. Atmosféru spríjemnilo krásne jesenné počasie. Na oblohe sa usmievalo slniečko a pofukoval jemný vietor. Deti si na spoločnú akciu s pani učiteľkami vyrobili na hodine výtvarnej výchovy papierového šarkana. Nad našimi hlavami  sa vznášali šarkany rôznych farieb. Už teraz sa tešíme na budúcu Šarkaniádu.

     • Projekt - Noc výskumníkov

     • Piatok, 24. septembra bol pre žiakov deviateho ročníka o niečo zaujímavejši. Stali sa z nich na chvíľu mladí vyskumníci, vďaka projektu "Noc výskumníkov" do ktorého sme sa zapojili. Na školu "dorazil" VEDECKÝ KURIÉR a priniesol balíčky s pomôckami na realizáciu dvoch biologických experimentov. Každý zo žiakov IX.A aj IX.B si vyskúšal extrahovať svoju vlastnú genetickú informáciu - DNA. Žiaci IX.B sa navyše naučili, ako sa kultivujú baktérie. 

      Bol to skvelý "vedecký" záver týždňa. Želáme si, aby sa z našich žiakov stali jedného dňa prvotriedni vedci. Stači ich len správne motivovať. 

     • Európsky deň jazykov na našej škole

     • Jazykovú a kultúrnu rozmanitosť ako aj význam ovládania cudzích jazykov si 26.septembra, počas Európskeho dňa jazykov, pripomína celá Európa už 20 rokov. Pri tejto príležitosti sme zo žiackych prác, cudzojazyčných plagátov, máp, novín, časopisov, kníh, kalendárov a prázdninových suvenírov pripravili na našej škole tematickú výstavu. Hodiny cudzích jazykov si žiaci spestrili besedami o dôležitosti a potrebe dorozumenia sa v cudzích jazykoch, zaujímavosťami o európskych a svetových jazykoch či o niektorých krajinách Európy. Žiaci riešili rôzne kvízy s jazykovým zameraním, naučili sa zopár výrazov povedať v rôznych jazykoch, zoznámili sa s anglickými skratkami. Veríme, že sme našich žiakov podnietili k ďalšiemu jazykovému vzdelávaniu, veď nie nadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

     • OZNAM: Ag samotesty

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.

      Od pondelka 13.9.2021 v čase od 7:00 do 15:00 prebieha výdaj Ag samodiagnostických testov pre všetkých, ktorí si tieto testy aj objednali. Je potrebné prísť osobne. Samotesty budú odovzdávané na základe podpisu objednávateľa/zákonného zástupcu.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Plavecký výcvik

     • Mesiac september je pre našich tretiakov a štvrtákov výnimočný. Pýtate sa prečo? Žiaci vedia, že školské lavice a učebnice vystrieda voda v bazéne, plávacie dosky a kopec nových zážitkov.

      Prvý kontakt s vodou bol u niektorých žiakov nesmelý. Postupne sa strach z vody strácal, menili sa ich pocity a žiaci zistili, že voda je fajn a plavecký výcvik absolvujú s nadšením a s radosťou. Žiaci svedomite plnia všetky úlohy pod vedením skúsených inštruktorov.

      Týždeň prešiel ako voda a všetci žiaci úspešne ukončili plavecký výcvik. Veľké poďakovanie patrí všetkým inštruktorom a aj našim pani učiteľkám.

     • Školský psychológ

     • Škola by mala byť pre žiakov a učiteľov priateľským prostredím, v ktorom trávime veľkú časť dňa. 

      Je dôležité, aby sme ho trávili s plným využitím svojich schopností, vyrovnávali sa so záťažou, ktorú školské  povinnosti prinášajú, ale aj konštruktívne a efektívne vychádzali so svojimi spolužiakmi, pedagógmi, či kolegami.

      Školský psychológ poskytuje poradenstvo žiakom, učiteľom a zákonným zástupcom, pomáha s prekonávaním  ťažkostí v učení i správaní, ale môže pomôcť aj pri prekonávaní osobných ťažkostí vo vzťahoch priamo nesúvisiacich so školou.

      Na našej škole pôsobí  školská psychologička

      Mgr. Kamila Bičanová

      Vypočuje, poradí, naviguje, pracuje diskrétne...

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Dňa 2.9.2021 sa opäť otvorili brány našej školy. Úvodné slová patrili p. riaditeľovi Duhajovi, ktorý srdečne privítal všetkých žiakov, zvlášť prvákov  a poprial im veľa šťastia a osobných úspechov.  Po krátkom príhovore predstavil nových  učiteľov  školy.

      Školský rok je otvorený a nás čaká desať mesiacov usilovnej práce, ktorú spoločnými silami hravo zvládneme. Tak nech sa nám všetkým darí!

     • Niekoľko rád a usmernení na úvod

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v súvislosti s novým školským rokom, jeho otvorením ako i ďalším priebehom, je potrebné dodržať niekoľko zásad vo vzťahu ku prijatým opatreniam voči COVID 19:

       

      • Test nie je podmienkou pre nástup dieťaťa do školy na začiatku školského roka
      • Vami objednané samotestovacie sady vám budú odovzdávané na základe podpisu po ich doručení ku nám
      • Vstup do objektov školy pre návštevy možný len so súhlasom riaditeľa o po predložení   (vypísaní) „Vyhlásenia o bezpríznakovosti“
      •  Ak spĺňate výnimku z karantény: Dajte nám o tom prosím vedieť  („Oznámenie o výnimke z karantény“ v prílohe tohto oznamu.)
      • Výnimky z karantény:
      •  osoba je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, alebo
      • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s jednodávkovou, alebo
      • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
      • prekonala ochorenie COVID19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia
      • Naďalej platí povinnosť mať vhodne prekryté nos a ústa ( rúško, šál, šatka, respirátor )  počas vyučovania a pobytu v  škole. Výnimky: deti v MŠ, deti do 6. rokov, zdravotné výnimky
      • Použitie ochranného štítu nie je povolené, nenahrádza prekrytie
      • Pozitívny žiak zostáva doma, kontaktujte lekára, oznámte to škole
      • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Viac už len lekár
      • Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny, žiaci z triedy idú do 14 dňovej karantény
      • Ak je v triede 100% žiakov s výnimkou z karantény, trieda sa zostáva učiť prezenčne
      • Osoby v úzkom kontakte s pozitívnym ( aj 2 dni pred pozitívnym testom ) idú na 14 dní do karantény
      • Úzky kontakt je:
      • priamy fyzický kontakt
      • menej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút
      • v uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút
      • cestovanie spoločne dlhšie ako 15 minút
      • pozitívna osoba kašľala v našej blízkosti a nemala prekryté ústa a nos

       

      Veríme, že sa budeme môcť naďalej vzdelávať prezenčne, a k tomu nech nám poslúžia aj uvedené pravidlá a ich dodržiavanie. ĎAKUJEME.

     • Letné práce – bolo a bude

     • Ani v čase dovoleniek a školských prázdnin naša škola a škôlka nespí. Snažíme sa, aby sme boli s novým školským rokom opäť o niečo krajší, modernejší a atraktívnejší.

     • Dôležité!!!

     • Vážení rodičia!

      Uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na časté legislatívne zmeny a termíny, ktoré musí základná škola ako právny subjekt dodržiavať, Vás prosíme o porozumenie a súčinnosť.

      Oznamujeme rodičom, že v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2021, sa ukončuje plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole. Bližšie informácie si môžete prečítať v prílohách:

      INFO_pre_ziadatelov.doc

      cestne_vyhlasenie(1).doc

      Dokumenty je možné predložiť e-mailom zsnb@centrum.sk alebo je možné ich priniesť do základnej školy od 26.7. 2021  najneskôr do 04.08. 2021 v čase od 08:00 do 14:00, aby sa mohli počty detí zosumarizovať do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu.

     • Tešíme sa na vás 2. septembra 2021

     • Všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom prajeme príjmne strávené letné dni plné oddychu. :)

      Prosíme rodičov, ktorí prihlásili svoje deti do letnej školy, aby pravidelne kontrolovali správy v EduPage, nakoľko im budú priebežne zasielané konkrétne informácie.

     • Prejav sa pohybom

     • V závere školského roka našu školu navštívil tanečník Miroslav Žilka, tanečník skupiny Old School Brothers, so svojím projektom Prejav sa pohybom. Svojím vystúpením žiakom predstavil rôzne techniky tanca - electric boogie. Spoločne so žiakmi sa naučili krátku choreografiu, ktorú spoločne zatancovali. Nemohol chýbať ani tanečný súboj, do ktorého sa zapojili Peťka Gregušová (3.B), Monika Šujanová (4.B), Viktorko Revický (3.B) a Christian Haussner (1.B). Víťazke Peťke zo srdca gratulujeme.

     • Koncoročný výlet

     • Pondelok 28.06.2021 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili koncoročného výletu, ktorý sa realizoval v priestoroch farskej záhrady. Príjemne strávený čas si spestrili opekaním a hraním loptových, resp. spoločenských hier. 

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • riaditeľ školy: 0910 368 978 zást. r. š.: 0904 163 381 šk. psychológ, výchovný poradca: 0904 163 381 ekonómka školy: 0911 381 999 ŠKD I. oddelenie: 0902 623 408 ŠKD II. oddelenie: 0911 382 020 ŠKD III. oddelenie: 0902 778 045 ZŠ 046/5485130 MŠ 0465485159 ŠJ 0911 382 023
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12 Slovakia
   • 036126764